OTTAWA, Sept. 26, 2016 /CNW/ – Moncton’s Magnetic Hill Zoo’s Amur Cat Exhibit was awarded the prestigious Thomas R. Baines Award from Canada’s Accredited Zoos and Aquariums (CAZA).

Psoriazis dobândite sau înnăscute Reflexologie Manual Psoriazis dobândite sau înnăscute


Psoriazis dobândite sau înnăscute Micro Biolog i e - Documents

The system will automatically switch to the previous page after 6 seconds. Home Documents Micro Biolog i e Micro Biolog i e Jan 03, Documents tantirooz. Embed Micro Biolog i e. Micro Biolog i e. All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you. Microorganismele fac parte din regnul Protista, cel de-al treilea regn, alături de cel animal şi vegetal.

Microorganismele regn Protista sunt organisme unicelulare, iar atunci când sunt pluricelulare, nu formează ţesuturi diferenţiate. Regnul Protista poate fi subdivizat în: Protiste superioare - constituite din celule de tip eucariot şi cuprind: Protiste inferioare - cuprind organisme unicelulare de tip procariot, în care sunt cuprinse: Micologia Algologia Virusologia apărare macroorganism agresiune microorganism.

Taxonomie bacteriană Pentru scopuri strict medicale este suficient să se opereze cu noţiunile de familie, gen, specie.

Familia cuprinde unul sau mai multe genuri bacteriene; genul bacterian cuprinde una sau mai multe specii. Se disting 3 forme fundamentale bacteriene: Cocii pot avea aşezări absolut caracteristice, putând fi uşor recunoscuţi în frotiu lucrări practice.

Există şi excepţii de la forma cilindrică. Celula bacteriană - celulă procariotă Planul general de organizare al celulei bacteriene Metodele de psoriazis dobândite sau înnăscute ale celulei bacteriene includ tehnici de: Celula procariotă este alcătuită din 2 categorii de structuri subcelulare: Formaţiunile facultative nu sunt implicate în supravieţuirea celulei.

Structura Celula eucariotă Celula procariotă Nucleul Nucleu cu nucleol Nucleu cu membrană proprie Sunt prezenţi cromozomii Are un echivalent nuclear nucleoidul fără nucleol, fără membrana proprie, fără psoriazis dobândite sau înnăscute propriu-zişi. Este o moleculă de ADN închisă circular covalent Citoplasma Este compartimentată, cu organite celulare: La microscopie electronică apar anse cu incizuri.

Bacil Coli - Bacil Subtillis - psoriazis dobândite sau înnăscute - topoizomeraze şi giraze - menţin structura hiperhelicoidală a moleculei de ADN şi mobilitatea acesteia.

Nucleoidul este ataşat de membrana celulară printr-un mezozom. Prin această legare se asigură separarea celor 2 molecule de ADN, în urma replicării. Culturile cu diviziune rapidă conţin celule care par să aibă nuclei psoriazis dobândite sau înnăscute o desincronizare între replicarea moleculei de ADN şi diviziunea celulară. Nucleoidul - conferă ereditatea cromozomială.

Plasmidele Se găsesc uneori în citoplasmă. Sunt molecule de ADN închise circular covalent, de mărimi diferite, dar mult mai mici decât nucleoidul. Răspund de ereditatea extracromozomială. Citoplasma - fin granulară sau omogenă - necompartimentată nu are plastide celulare - bazofilie intensă cantitate de ARN crescută în citoplasma Conţine: Membrana citoplasmatică Conţine mezozomi. Sunt invaginaţii sub forma de saci sau lamele ale MC Metode de studiu ale membranei celulare a.

MC se evidenţiază prin ţinerea ei în medii cu osmolaritate crescută conţinutul celulei se elimină în mediu. Sedimentarea MC prin centrifugare, după obţinerea MC în medii hipertone.

Examinarea MC la microscopul electronic. Structura membranei celulare Este o unitate de membrană, constituită here glicolipide, glicoproteine Modele: MC este un dublu strat fosfolipidic fluid în care sunt implantate molecule proteice, aflate în dinamism continuu. Transport endocelular - difuzie facilitată - transport activ cu consum de energie prin permeaze.

Funcţia metabolică - MC la procariote preia funcţia mitocondriei mitocondria e o celulă procariotă endocitată şi transformată evolutiv. Funcţia biosintetică - Enzime ale MC care formează PC - Enzime ale MC care sintetizează fosfolipide - Enzime ale MC care intervin în replicarea ADN - Iniţierea septului de separare între cele 2 celule fiice - Intervin în sporulare Funcţia de ţintă - MC reprezintă ţinta pentru unele: Polimixina - dezinfectante - substanţe folosite ca detergenţi Anvelopa celulei bacteriene Constituită din: Capsula - suprapusă peste peretele psoriazis dobândite sau înnăscute - evidenţiată la microscopul optic, prin coloraţii speciale roşu de rutenin, Burri - de natură polizaharidică: Glicocalixul - masa de filamente Pz întretăiate pâslă - cel mai exterior strat numai la unele bacterii exemplu: Streptococcus mutans - produce caria prin reacţii biochimice: Peretele celular PC Formaţiune celulară rigidă ce asigură menţinerea formei celulei bacteriene, în condiţiile unei diferenţe de presiune osmotică între interiorul celulei şi mediul exterior atm.

Alcătuit din peptidoglican mureina: Psoriazis dobândite sau înnăscute, acidul Nacetil muramic şi 5 resturi de aminoacizi. D-Ala Legăturile interpeptidice dintre catenele liniare se formează prin legătura dintre: Glicanul dă rigiditatea moleculei PC Fig. Structura peretelui celular - peptidoglicanul PG - cu straturi moleculare perete subţire - molecule de lipoproteină LP - partea proteică se leagă de peptidoglican - partea lipidică pătrunde în membrana externă a PC rol de ancorare - membrana externă ME a PC - dublu strat fosfolipidic cu proteine psoriazis dobândite sau înnăscute minore - majore - proteinele majore ale ME a PC: Exemple de proteine la E.

În acest spaţiu se concentrează enzimele hidrolazice. Cilii flagelii Structuri helicoidale subţiri şi lungi, flexibile - Conferă mobilitate celulei organe de locomoţie - Formaţiuni neobligatorii - Cocii nu au cili - Subunităţi proteice de flagelină, polimerizate cilindru gol cu Psoriazis dobândite sau înnăscute 35 daltoni. Coli · Pilii sexuali - realizează transferul intercelular de material genetic conjugarea bacteriană. BF foloseşte pilul sexual pentru introducerea materialului său genetic în celula bacteriană infectată Fig.

Coli 81 Sporul Forma de rezistenţă în mediu neprielnic ce apare în interiorul unor anumite celule bacteriene; exemple: Stadiile procesului de sporulare: Mecanismul coloraţiilor Gram şi Ziehl - Nielsen Proprietatea de Gram ţine de integritatea şi structura PC. De exemplu, protoplaştii, sferoplaştii, formele L se colorează gram-negativ deoarece nu au perete celular. Necesităţile nutritive Clasificarea în funcţie de sursa de: Căile metabolice prin care se utilizează azotul la bacterii: Ivanof Antipa d Factori de creştere - Substanţe necesare unor anumite bacterii, pe care acestea nu le pot sintetiza.

Bacterii prototrofe - nu necesită factori de creştere - se dezvoltă pe medii minimale - sunt de obicei tulpini sălbatice Psoriazis dobândite sau înnăscute auxotrofe - necesită factori de creştere Variaţia prototrof - auxotrof: Bacterii paratrofe - cu parazitism celular obligatoriu - ex.: Haemophylus - se adaugă sânge şi factori de creştere X şi V. Mg, Fe, Na, K, etc. Bacteriile ce parazitează organismul uman sunt: Eliberarea şi conservarea energiei la bacterii.

La microorganisme se produc reacţii biochimice: C liberi - NAD în lanţul respirator - NADP bacterian Principalele tipuri de eliberare psoriazis dobândite sau înnăscute energiei la bacterii Se realizează prin: O2 în mediu Exemple Strict aerobe Respiraţie oxibiotică Obligatoriu Genurile: Mycobacterium, Bacillus, Pseudomonas Strict anaerobe Fermentaţie Fără este toxic Genurile: Aceasta se face prin: Are loc prin 2 mecanisme a Fosforilarea prin transport de e- b Fosforilarea la substrat a Fosforilarea prin transport de electroni transp.

Dintr-un mol glucoză prin calea Embden Meyerhoff rezultă 2 moli ATP bacterii strict anaerobe. Deci fermentaţia este un proces primitiv şi neeficient de eliberare a energiei la bacterii. Biosinteza materialului celular Căi metabolice Glucoza Aminoacizi Proteine nucleoid Amoniu mf Nucleotide poli- Acizi psoriazis dobândite sau înnăscute. Genetica bacteriană Creşterea şi multiplicarea bacteriilor Cultura microbiană este o populaţie celulară omogenă cu celule similare, rezultate dintr-o singură celulă, bacteria iniţială.

Creşterea celulelor este continuă, până când toţi constituenţii ajung în cantitate dublă, după care are loc diviziunea celulară.

Este coordonată prin replicarea moleculei de ADN şi prin legătura psoriazis dobândite sau înnăscute nucleic cu mezozomul. Ciclul celular cuprinde toate evenimentele metabolice dintre 2 diviziuni Determinarea numărului de celule dintr-o cultură bacteriană: Măsurând la diferite intervale de timp nr. A, C, E, F Fazele intermediare sunt: B, D Analiza etapelor din curba de dezvoltare a culturii bacteriene: Faza A - faza de programare metabolică a celulelor, în vederea folosirii substanţelor nutritive din mediul de cultură.

Coli pe un mediu cu glucoză în cantităţi foarte scăzute şi lactoză în cantităţi mari. Curba de dezvoltare are 2 perioade de lag: Faza de lag durează cam ore. Faza B - accelerare a multiplicărilor bacteriene. CAPITOLUL 4 Genetica bacterianĂ Genetica studiază fenomenele fundamentale: Există gene structurale şi funcţionale. Deci variabilitatea caracterelor bacteriene poate fi divizată în 2 categorii: Structura ADN - 4 perechi de baze psoriazis dobândite sau înnăscute - A, G purine A — adenina G — guanina - C, T pirimidine T - timina C - citozina complementare: A — T, G — C, legate pe un schelet ribozofosfatic.

Traducerea mesajului genetic Se face prin intermediul ARN de transfer, cu specificitate de aminoacid. Sinteza proteică - începe cu legarea m-ARN de ribozomi - apoi se formează polizomii, cu obţinerea ulterioara a unui lanţ polipeptidic.

Modelul bacterian - timp de generaţie foarte scurt E. Elemente genetice la bacterii Ereditate bacteriană: Repliconii bacterieni cromozomul, plasmidele, bacteriofagii au capacitatea de a se autoreplica de a se transmite în copii identice la celulele fiice.

Repliconul Repliconul este o moleculă dublu catenară circular covalentă cu 2 locusuri de reglare a replicării: Repliconul este ataşat prin locusul ORI la un situs mezozomal, pentru a se coordona replicarea repliconului cu diviziunea celulară. Locusul ORI reprezintă originea replicării. Cromozomul bacterian - Structură închisă circular covalent, structura hiperhelicoidală GM N x daltoni, conţine informaţia genetică pentru sinteza a molecule proteice diferite.

Plasmidele se pot denumi şi epizomi. Clasificarea plasmidelor · După mărime: Operonul este un complex de gene necesare pentru autotransferul plasmidei - au o replicare stringentă dependentă de replicarea cromozomului bacterian · După informaţia genetică conţinută, plasmidele pot fi: Coli şi alte enterobacterii - plasmide de aderenţă la smalţul dentar, la Psoriazis dobândite sau înnăscute mutans.

Genele plasmidice pot fi: Coli se creează diviziuni taxonomice mai restrânse Genomul fagic - bacteriofagii: BF T1 - T7. Celula dobândeşte noi proprietăţi toxice sau metabolice în urma acestui proces. BF de la E. Coli - astfel de BF sunt fagii temperaţi BF temperaţi pot realiza: Exemple de toxine bacteriene produse prin conversie lizogenă: Elemente genetice transpozabile Secvenţe de inserţie IS - Secvenţele genetice care se pot mobiliza pe aceeaşi moleculă de ADN sau între moleculele de ADN diferite.

Transpozonii TN - Sunt secvenţe mai mari de ADN psoriazis dobândite sau înnăscuteflancate de către secvenţe de inserţie: Fagul Mu infectează E. Coli sau Serratia în funcţie de orientarea segmentului invertibil G. Unităţile repetative - Flanchează gene sau segmente funcţionale. Apare doar atunci când sunt depăşite sistemele reparatorii mecanismele de apărare anti-mutaţie.

Mutaţie în acelaşi sens - Modificarea în gena respectivă da naştere la un codon nou, dar care specifică acelaşi aminoacid exista aminoacizi codificaţi de către mai mulţi codoni.

Mutaţie nonsens - Obţinerea de lanţuri polipeptidice incomplete, dacă se formează unul dintre cei 3 codoni terminali: Mutaţie cu schimbare de program - prin inserţii sau deleţii, care produc decalaje de citire ale mesajului genetic. Mutaţie silenţioasă - neînsoţită de modificări fenotipice. Mutaţie înainte - Câştigarea unei funcţii; exemplu: Mutaţii secundare - Mutaţie înapoi revers mutatia Restabilirea fenotipului sălbatic iniţial - Mutaţii supresoare cu efect compensator primei mutaţii - intragenice - cu restabilirea funcţiei genei, prin mutaţii psoriazis dobândite sau înnăscute alt codon, al aceleaşi gene - intergenice - mutaţii în gene diferite, pentru restabilirea funcţiei genei psoriazis dobândite sau înnăscute. Exemple de mutante bacteriene Mutaţia poate afecta orice caracter bacterian: Tulpinile bacteriene folosite în experiment au fost: Tulpina SI cu colonii S pe medii de cultură - cu capsulă, virulentă.

Tulpina RIII cu colonii R pe medii de cultură - fără capsulă, avirulentă. Tulpina SI distrusă prin căldura - la 70o C - avirulentă - În experimentul iniţial, Griffith a inoculat tulpina la un şoarece şi animalul a murit. ADN-ul tulpinii SI a determinat sinteza capsulei ca şi factor de patogenitate la tulpina RIII, prin transfer intercelular de material genetic. Acest proces - transformarea - îşi găseşte azi aplicaţia pentru introducerea în celula bacteriană a unui ADN hibrid, pentru clonarea moleculară folosind tulpini de E.

Transducţia - Prin psoriazis dobândite sau înnăscute fenomen, fragmente din cromozomul bacterian al celulei donator sunt încorporate în genomul fagic şi transferate în genomul celulei receptor. Transducţia localizată situs specifică - Se realizează prin bacteriofagi BF care au un singur locus de ataşare în cromozomul bacterian - de exemplu - BF. Transducţia abortivă - Este transducţia prin care fragmentul de cromozom preluat de la celula donator nu se mai integrează în cromozomul celulei receptor, ci rămâne independent în citoplasmă şi se circularizează.

Prin acest procedeu pot fi transduse chiar şi plasmide mici în întregime. Conversia lizogenă - Constă în apariţia unei proprietăţi noi bacteriene, o dată cu lizogenizarea cu un anumit bacteriofag psoriazis dobândite sau înnăscute în urma transducţiei. Conjugarea A fost descoperită de către Lederberg şi Tatum în Plasmidele R - Conţin informaţii privind rezistenţa la unul sau mai multe chimioterapice. Plasmidele Col - Sunt psoriazis dobândite sau înnăscute mari, conjugante, ce conţin informaţii privitoare la sinteza bacteriocinelor.

Mecanismele antibacteriene ale bacteriocinelor sunt: Colipiocine Pseudomo-nas aeruginosapesticine Yersinia pestis. Plasmida trece ca ultim element. Celula F- devine şi ea celula HFR. În anulla E. Psoriazis dobândite sau înnăscute au fost stabilite locusuri genetice. Plasmidele F - like F' - Sunt plasmide F integrabile în cromozomul bacterian, capabile să transfere altei tulpini prin conjugare HFR doar psoriazis dobândite sau înnăscute parte din cromozomul celulei donatoare, împreună cu materialul genetic propriu plasmidic.

Caracteristici comune ale proceselor de transfer intercelular de material genetic: ARN- polimeraza - ARN-polimeraza - în transcr. ARNt, ARNr, ARNm şi sinteza primerului ARN în repl. ADN- metilaza - Eco RI- metilarea nucleoidelor subliniate în secvenţele: A,B- excizia dimerilor de timină Ribonucleaza H - Îndepărtarea Psoriazis dobândite sau înnăscute primer apărut în timpul replicării ADN-ului. Recombinarea - Poate urma transferului intercelular de material genetic. Recombinarea neomoloagă psoriazis dobândite sau înnăscute se petrece între secvenţe care nu au omologie de nucleotide, prin rupere şi reunire ulterioară de catene.

Relaţii între repliconi Relaţii cromozom-plasmide - Comportamentul epizomal plasmidic - Replicarea - stringentă - la plasmidele mari - relaxată - la plasmidele mici Relaţii cromozom-material genetic fagic - Comportamentul epizomal al genomului fagic stare liberă sau stare integrată în cromozom Relaţii între plasmide - Relaţii de indiferenţă - Relaţii psoriazis dobândite sau înnăscute excludere de suprafaţă, conferite de către unele gene ale operonului TRA de transfer.

Din acest tip psoriazis dobândite sau înnăscute relaţii rezultă subgrupe de incompatibilitate, subgrupe ce pot aduce un psoriazis dobândite sau înnăscute de clasificare suplimentar exemplu: Coli există 15 subgrupe de incompatibilitate. Relaţii transpozoni-repliconi bacterieni - Transpozonii reprezintă elemente genetice mobilizabile pe repliconi, motiv pentru care se şterg diferenţele dintre ereditatea cromozomială şi cea extracromozomială dat fiind transferul lor în dublu sens.

Cercetătorii pornesc de la ipoteza că acest operon este alcătuit din 2 categorii de gene: Reglajul genetic este de tip: Represorul inactivat nu mai acţionează asupra operonului şi genele structurale S1, S2, S3 vor produce enzimele de degradare ale substratului - lactoza. Sistemul represibil - Substanţa sintetizată produsul final al căii anabolice - psoriazis dobândite sau înnăscute represorul.

Substanţa sintetizată este un corepresor. Controlul genetic prin reţele de operoni Reglonul Reprezintă o reţea de operoni care au un reglator comun, fie stimulator, fie inhibitor. Controlul genetic la nivelul operonilor prin structura promoterului Structura promoterului îi permite acestuia să lege în mod diferit m-ARN polimeraza, în funcţie de secvenţele de nucleotide ale promoterului.

Apariţia mutaţiilor în promoter - îi modifică ist psoriazis Donetsk zwischen capacitatea de legare a m ARN polimerazei. Controlul genetic al operonilor prin structura m-ARN psoriazis dobândite sau înnăscute m - ARN polimeraza - este un complex de molecular 2 ßß' n - fiecare factor conferă o capacitate diferită de legare a m-ARN polimerazei de promoter.

Sisteme de reglare posttranscripţională a psoriazis dobândite sau înnăscute Controlul metabolismului bacterian prin retroinhibiţie feed-back - pentru enzime alosterice Este o reglare prin produs final. Prezenţa produsului final în cantităţi mari, determină inhibiţia enzimelor alosterice, prin modificări conformaţionale ale centrului psoriazis dobândite sau înnăscute al enzimelor.

În final, calea psoriazis dobândite sau înnăscute este blocată psoriazis boli de piele către izoleucina în exces. Căi metabolice ramificate În metabolismul teleonomic bacterian se face o reglare secvenţială pentru fiecare ramură metabolică în parte.

Procesul de psoriazis dobândite sau înnăscute Întâlnit la operonii implicaţi în sinteza de aminoacizi. A fost studiat operonul triptofanului. Traducerea mesajului genetic ar fi reglată în acest operon de către structuri conformaţionale particulare ale moleculei de m-ARN polimeraza. Sisteme de reparare ale moleculei ADN afectate Sunt sisteme care: Previn sau corectează mutaţiile. Împiedică persistenţa în celulă a unui ADN străin. Sisteme ce corectează sau previn mutaţiile: Repararea prin excizie 2.

Repararea prin excizie Este un mecanism enzimatic, care se realizează prin: ADN polimeraza 1 - resintetizează segmentul excizat, psoriazis dobândite sau înnăscute ca matriţă catena complementară d. ADN ligaza - reface continuitatea catenei reparate 2. Fotoreactivarea Mecanism prin care se corectează mutaţiile produse de către radiaţiile ultraviolete.

ADN polimeraza 1 şi ADN ligaza. Sistemul SOS Singurul sistem care intervine chiar în timpul replicării dacă furca de replicare este blocată. Sistemul SOS e constituit din produşii a 17 gene, care sunt represate în mod normal prin gena lex A. Proteina REC-A are o funcţie proteazică, degradând produsul genei lex A cu efect inhibitor proteina. Împiedicarea persistenţei în celulă a unui ADN străin 1.

Modificare şi restricţie - Sunt sisteme enzimatice cu specificitate de gazdă. Restricţia - Este un proces de degradare controlată a unui ADN, prin endonucleazele de restricţie. Cu ADN hibrid astfel obţinut, o tulpină psoriazis dobândite sau înnăscute de obicei E. Coli poate fi transformată. Acesta este principiul ingineriei genetice. Tehnologia de clonare moleculară a ADN poate fi rezumată: Dacă se utilizează aceeaşi enzimă de restricţie de exemplu HIN D IIIpe ambele molecule ADN vor apare aceleaşi capete adezive.

Rezultă molecule hibride în care fragmente de ADN străin cu diferite lungimi - sunt inserate covalent în vectori. Coli K12 şi utilizând tehnici de selecţie adecvate, psoriazis dobândite sau înnăscute pot izola transformanţi care exprimă determinantul străin clonat.

Avantajele biotehnologiei sunt imense: Pornind de la câţiva primeri de polimerizare, o polimerază poate amplifica de câteva milioane de ori un fragment de acid nucleic, astfel încât acesta să poată fi detectat.

Variaţia genetică este premisa adaptării la mediu dar şi un mod continuu de perfecţionare a factorilor de patogenitate bacterieni. Chimioterapicul - Este o substanţă cu acţiune antibacteriană, care împiedică dezvoltarea bacteriilor în organism, în doze mici, printr-o acţiune selectivă la nivelul unor căi metabolice bacteriene.

Terapia antiinfecţioasă s-a dezvoltat pe două căi distincte: Prin obţinerea antibioticelor - care sunt substanţe obţinute prin purificarea unor produşi de metabolism bacterian. Exemplul Penicilinei notatum Fleming este ilustrativ în acest sens. Prin obţinerea de chimioterapice propriu-zise, substanţe psoriazis dobândite sau înnăscute sinteză chimică. În prezent această clasificare nu îşi mai are rostul, deoarece şi produsele de metabolism bacterian pot fi sintetizate chimic; psoriazis dobândite sau înnăscute din produsele folosite azi sunt substanţe de semisinteză.

Din acest punct de vedere, pare mai corectă noţiunea de chimioterapic. Scurt istoric - Fleming - descoperă Penicilina, ca produs natural de metabolism al mucegaiului Penicillium notatum. Paul Erlich - este întemeietorul chimioterapiei antibacteriene; - a testat aprox.

Efectul chimioterapicelor Efect bacteriostatic - diminuează rata de multiplicare bacteriană. Efect bactericid - chimioterapicul lizează celula bacteriană. Noţiunea de chimioterapic ideal: Noţiunea de spectru psoriazis dobândite sau înnăscute acţiune Spectrul antimicrobian al unui antibiotic este suma speciilor care au toate sau aproape toate tulpinile sensibile la antibioticul respectiv.

Spectrul natural se referă la specia bacteriană. Spectrul actual se referă la tulpini sau grupuri de tulpini bacteriene şi este mai psoriazis dobândite sau înnăscute decât cel natural. Spectrul real este spectrul de sensibilitate la chimioterapice al unei singure tulpini bacteriene şi este determinat prin antibiogramă.

Utilizarea chimioterapicelor de rezervă ar trebui restrânsă la tratarea infecţiilor bacteriene care ameninţă viaţa bolnavilor. Ţinând cont de spectrul psoriazis dobândite sau înnăscute acţiune, chimioterapicele antibacteriene pot fi clasificate astfel: Familii de chimioterapice cu spectru de acţiune larg: Familii Risse, Malyshev despre psoriazis si tratamentul acesteia rztlk chimioterapice cu poziţie particulară cu spectrul iniţial restrâns şi apoi lărgit prin noi sinteze Beta-lactamine: Carbenicilina Pyopen Ticarcilina Ureidopenicilina - anti Stafilococ: Oxacilina - cu spectru larg: Ampicilina, Amoxicilina Cefalosporinele - reprezentanţi generaţia I: Antibiotice cu acţiune pe peretele celular: ß lactamine Cicloserina Bacitracina Vancomicina HIN Hidrazida acidului izonicotinic Chimioterapice cu acţiune pe membrana citoplasmatică: Polimixine Gramicidina Tirocidina Polienele Imidazolii Chimioterapice care inhibă sinteza proteinelor la nivelul ribozomal Cu acţiune pe subunitatea ribozomală: Aminoglicozidele Tetraciclinele 50 S: Cloramfenicolul Macrolidele Chimioterapice care inhibă direct sinteza psoriazis dobândite sau înnăscute nucleici Sulfamidele PAS Trimetoprim, Biseptol Quinolone Rifamicine Celula are receptori pentru chimioterapic.

Chimioterapicul interacţionează cu celula printr-un ligand interacţiune ligand - receptor. Mecanisme moleculare de acţiune ale chimioterapicelor Chimioterapice cu acţiune pe peretele celular Penicilinele Mecanisme de acţiune: De aici rezulta un efect bactericid. Streptococul ß hemolitic grup A, Treponema pallidum. Blocarea legăturilor interpeptidice din peptidoglican. Bacitracina Mecanism de acţiune: Hidrazida acidului izonicotinic Mecanism de acţiune: CT ce acţionează pe ribozomi - inhibarea sintezei proteice Cu acţiune pe subunitatea 30 S.

Aminoglicozidele Mecanism de acţiune: Tetraciclinele Mecanism de acţiune: Cu acţiune pe subunitatea ribozomală 50 S: Inhibarea sintezei psoriazis dobândite sau înnăscute nucleici Sulfamidele Mecanism: Biseptolul, ca preparat retard. Câştigarea rezistenţei la chimioterapice Se realizează prin: Rezistenţa extracromozomială Rezistenţa plasmidică - Are cea mai mare importanţă în câştigarea rezistenţei, deoarece plasmidele R se pot răspândi epidemic într-o populaţie bacteriană, în urma fenomenului de conjugare.

Transducţia şi transformarea completează posibilităţile transferului genetic al plasmidelor mici. În acest mod, se poate transmite rezistenţa în bloc pentru un set de chimioterapice. Înscrierea pe acelaşi schelet plasmidic a multiple copii ale unui transpozon TN de rezistenţă, asigură adaptarea la concentraţii crescute de chimioterapic. Mecanismele biochimice de dobândire a rezistenţei la antibiotice: Inactivarea enzimatică a chimioterapicului.

Lipsa sau modificarea ţintei moleculare a chimioterapicului. Şuntarea reacţiilor metabolice blocate de către chimioterapic. Inactivarea enzimatică a CT Ex.: Rezistenţa bacteriană la ß lactamine apare prin producerea enzimelor denumite ß lactamaze. De exemplu, stafilococul aureo hemolitic este secretor de penicilinaze.

De aceea, Cefalosporinele de semisinteză au fost concepute ca să nu fie inactivate de ß lactamaze. Lipsa sau modificarea ţintei moleculare a chimioterapicului Ex.: Rezistenţa bacteriană la aminoglicozide apare prin modificarea proteinelor ribozomale care leagă antibioticele modificarea proteinelor receptor.

Rezistenţa la macrolide apare prin metilarea r-ARN sau alterarea proteinei ribozomale L4 - acelaşi mecanism de alterare al receptorilor. Şuntarea reacţiilor metabolice blocate de către chimioterapic Spre exemplu, populaţiile bacteriene rezistente la Sulfamide, folosesc acid folic preformat din mediu psoriazis dobândite sau înnăscute folic produs de psoriazis dobândite sau înnăscute macroorganismul infectatastfel încât bacteria nu mai are nevoie să-şi folosească propria cale metabolica de sinteză a acidului folic.

Astfel, rezistenţa bacteriană la sulfamide poate apare relativ uşor. Lipsa permeabilităţii învelişurilor celulare pentru un anumit chimioterapic Spre exemplu, tetraciclinele acţionează numai după obţinerea unei anumite concentraţii de chimioterapic în celula bacteriană.

Tulpinele de streptococ sunt impermeabile în mod natural la tetracicline, fapt care explică mecanismul de rezistenţă. Ca observaţie finală, putem preciza faptul că marea majoritate a bacteriilor au mai multe mecanisme biochimice de rezistenţă, care acţionează în paralel cu mecanismele genetice de dobândire a rezistenţei la chimioterapice. Reguli de administrare ale chimioterapicelor antibacteriene Tratamentul antibiotic sau chimioterapic se administrează întotdeauna în urma unui diagnostic de laborator de infecţie bine precizat, administrând chimioterapicul antibacterian, antimicotic, antiparazitar corespunzător.

Instituirea tratamentului cu chimioterapice are loc întotdeauna după ce s-au recoltat toate produsele patologice. În infecţiile virale au eficienţă doar câteva preparate specifice antivirale. CT prezentate anterior nu au nici un efect în infecţiile virale. CT se administrează întotdeauna după indicaţiile antibiogramei, care precizează spectrul actual al fiecărei tulpini în psoriazis dobândite sau înnăscute. Este de preferat monoterapia ţintită, folosind indicaţiile antibiogramei se alege CT cu diametrul zonei de inhibiţie cât mai mare, bactericid.

Asocierile de chimioterapice se preferă în: Nu se aleg CT cu reacţii adverse severe şi mai ales nu se administrează la bolnavii care au şi alte afecţiuni care le contraindică. Spre exemplu, aminoglicozidele se administrează cu mare prudenţă la bolnavi renali, în funcţie de o anumită valoare a Cleareance-lui psoriazis dobândite sau înnăscute creatinină. De asemenea, aminoglicozidele nu se administrează la hipoacuzici.

CT se administrează strict: Principalele reacţii adverse ale chimioterapicelor Aproape toate chimioterapicele pot produce sensibilizări şi reacţii alergice. Penicilinele pot produce boala serului sau şocul anafilactic la anumiţi subiecţi. Ampicilina poate produce learn more here eritematoase intense, punând probleme psoriazis dobândite sau înnăscute diagnostic diferenţial cu alte afecţiuni cutanate.

Aminoglicozidele pot produce nefrotoxicitate psoriazis dobândite sau înnăscute ototoxicitate, prin afectarea perechii a VIII-a a nervilor cranieni.

Cloramfenicolul - prin toxicitatea medulară - produce sindroame anemice grave. Toate chimioterapicele, prin folosire intempestivă - pot genera dismicrobisme; se distrug bacteriile comensale din microbiocenoze şi este favorizată dezvoltarea psoriazis dobândite sau înnăscute a Candidei albicans; la sfârşitul tratamentului chimioterapic pot apare stomatite, esofagite, vaginite micotice.

Chimioterapicele care inhibă psoriazis dobândite sau înnăscute acizilor nucleici şi sinteza proteică, produc malformaţii grave la nivelul produsului de concepţie. Antibioticele respective se folosesc cu multă prudenţă la gravide, lăuze şi nou născuţi. CAPITOLUL 6 Psoriazis dobândite sau înnăscute ŞI IMUNITATE Relaţii ecologice ale microorganismelor Microorganismele sunt o componentă a biosferei.

Microbiocenozele sunt amestecuri de populaţii bacteriene, între care se stabilesc anumite relaţii ecologice: Spre exemplu fenomenul de satelitism al speciei Haemophilus influenzae, bacterie ce se dezvoltă mai bine în jurul coloniilor de Stafilococcus aureus stafilococul produce factorii de creştere necesari Haemophylus-ului.

Unele populaţii bacteriene inhibă dezvoltarea altora prin: Microorganismele parazite psoriazis dobândite sau înnăscute, funcţie de capacitatea de a produce infecţii sunt: Comensalismul - Tip particular de relaţii micro - macroorganism, din care nu rezultă efecte nocive asupra macroorganismului floră bacteriană normală.

Zone practic sterile - întregul mediu intern sânge, lichid cefalorahidian etc. Microbiocenoza nazală - Stafilococ epidermidis - Stafilococ aureus - Chorynebacterii comensale - Neiserii comensale psoriazis dobândite sau înnăscute Haemophilus influenzae 3.

Microbiocenoza psoriazis dobândite sau înnăscute şi a faringelui - Coci gram pozitivi: Streptococi - viridans - grup A - non grup A - pneumoniae Stafilococi coagulazo negativ sau pozitiv - Anaerobi nesporulati gram negativi: Veillonella Fusobacterium Bacteroides - Anaerobi gram pozitivi: Peptococcus, Peptostreptococus Actynomices - Cocobacili: Haemophilus influenzae şi parainfluenzae click Bacili gram negativi: Enterobacterii în cantităţi reduse - Fungi: Candida albicans - Virusuri: Microbiocenoza intestinală colon - Anaerobi gram negativi: Bacteroides; Fusobacterium - Anaerobi gram pozitivi: Clostridium Peptococcus Peptostreptococcus Bifido bacterium - Enterobacteriacee gram -: Coli, Klebsiella Enterobacter, Proteus - Fungi: Adenovirusuri la copii mai ales Microbiocenoza colon de tip adult: Microbiocenoza colon de tip sugar: Majoritatea bacteriilor din colon sunt anaerobe.

Microbiocenoza vaginală - Bacili gram pozitivi şi negativi anaerobi - Coci anaerobi: Peptococcus, Veillonella - Lactobacillus abundent la un pH vaginal acid - Haemophilus vaginalis - Ureaplasma urealiticum - Fungi: Candida albicans Disbioza Înseamnă o colonizare microbiană anormală, face trecerea de la comensalism la parazitism.

Cauze perturbatoare ale colonizării bacteriene: Lipsa sau insuficienţa unor bariere antimicrobiene: Modificări cantitative şi calitative ale substratului oferit pentru dezvoltare: Perturbarea echilibrului bacterian după un tratament intempestiv cu antibiotice: Funcţii nutritive - microbiocenoza intestinală furnizează gazdei vitamine: Funcţii de protecţie - microorganismele comensale se opun colonizării zonei cu microorganisme patogene prin: Apărare imunologică - microorganismele comensale au rol în maturarea morfofuncţională a sistemului imun limfoid stimulează activitatea centrilor germinativi din ganglionii limfatici.

Dezvoltarea intestinului - la animale axenice, musculatura intestinală e foarte slab dezvoltată, iar cecul are un volum de 6 ori mai mare decât cel normal şi un conţinut enorm de mucus. De aici se deduce implicarea bacteriilor comensale în dezvoltarea intestinului. Infecţia Infecţia reprezintă psoriazis dobândite sau înnăscute homeostaziei, în urma conflictului dintre microorganism şi macroorganism.

Microorganismul acţionează prin factorii săi de patogenitate. Macroorganismul acţionează prin răspuns imun. Specificitatea etiologică a infecţiei: Un anumit agent etiologic determină un anumit tip de răspuns imun şi o anumită boală infecţioasă. Postulatele lui Koch Cuprind enter Bepanten psoriazis unguent Betroffenen pe care trebuie să le îndeplinească un microorganism, pentru a putea fi considerat patogen: Microorganismul patogen trebuie să fie prezent în toate cazurile de boală.

El trebuie izolat şi menţinut în cultură pură. Cultura inoculată la animalul de laborator produce infecţia caracteristică. Trecerea prin infecţie duce la instalarea imunităţii specifice. În lumina cunoştinţelor actuale, aceste postulate ar trebui reinterpretate, deoarece ele au anumite limite, de exemplu: În cazul postulatului 1, microorganismul patogen poate fi izolat şi de la: În cazul postulatului 2, există bacterii ce nu pot fi cultivate pe medii; exemplu bacilul leprei.

În cazul postulatului 3, acest postulat nu ţine cont de rezistenţa faţă de infecţie imprimată de specie exista boli tipice pentru animal sau specifice numai pentru om. În unele cazuri, restructurările imunologice nu se produc exemplu gonoreea. Alteori, înrudirile antigenice dintre bacterii ex.: Proteus OX19 şi Ricketsia prowazecki dau reacţii imunologice încrucişate.

Patogenitatea Reprezintă capacitatea unui microorganism de a produce infecţia. Virulenţa - se exprimă în DML doză minimă letală 1 DML - cantitatea cea mai mică de germeni care omoară din animalele psoriazis dobândite sau înnăscute experienţă. DL 50 - doza letală pentru 50 din animalele de experienţă.

DL 50 are mai puţine erori decât DML. Caracteristicile principale ale infecţiei Evoluţia stadială a. Modificările sanguine - în infecţii bacteriene: Mecanismele de transmitere a. Clasificarea infecţiilor Poarta de intrare reprezintă principalul mecanism de clasificare: Prognostic Infecţii acute - răspunsul imun e eficient şi - sunt urmate de vindecare după zile - săptămâni.

Infecţii cronice persistente - agentul etiologic rămâne cantonat în organism şi simptomele pot persista luni - ani. Condiţii de îndeplinit pentru ca un microorganism să fie patogen: Aceste condiţii sunt îndeplinite prin diverşi factori de patogenitate bacteriană. Patogenitate bacteriană Clasificarea factorilor de patogenitate bacterieni în funcţie de mecanismul lor de acţiune în - adezine - invazine - agresine Adezinele - factori care favorizează ataşarea bacteriei pe suprafaţa celulei care va fi infectată.

Pilii de la E. Coli - psoriazis dobândite sau înnăscute de glicoproteinele de pe suprafaţa epiteliului intestinal. Pilii de la gonococ - exista 4 tipuri antigenice piliare de gonococ. Proteina M piliară a streptococului ß hemolitic grup A - cu rol de ataşare pe receptorii de fibronectină ai mucoasei faringiene. Pilii Bordetellei pertussis - sunt factori de ataşare ai Bordetellei pertusis de cilii căilor respiratorii superioare.

Diverse proteine psoriazis dobândite sau înnăscute membrana externă funcţionează ca adezine: Antigene de suprafaţă ale genului Chlamydia: Antigene de suprafaţă ale genului Shigella: Invazine - reprezintă produşi toxici sau netoxici, secretaţi de către celulele bacteriene, cu rol în difuzarea infecţiei.

Stimulează răspunsul imun umoral. Stimulează răspunsul imun celular. Exotoxine - cu moleculă bimodală - Citotoxine, - Neurotoxine - Enterotoxine - Acţiunea endotoxinelor apare imediat, fără perioadă de latenţă - Şocul endotoxinic apare în urma distrucţiei masive a bacteriilor gram negative probabil tratament intempestiv.

Principalele mecanisme de acţiune ale exotoxinelor Exotoxine cu moleculă bimodală Toxina difterică - fragmentul B cu rol de ataşare pe celulă endocitoza receptor indusă. Toxina este produsă prin conversie lizogenă bacteriofagul ß tox. Toxina piocianică - cu mecanism asemănător celei difterice.

Coli - tulpinile enteroinvazive produc 2 toxine Shiga-like: STL1, STL2 prin conversie lizogenă cu 2 bacteriofagi temperaţi diferiţi. Toxina Shigellei dysenteriae - fragmentul B - ataşare pe celula susceptibilă A - blochează factorul EF1 de elongare al sintezei proteice - toxina Shiga are efect - neurotoxic - enterotoxic - citotoxic efect citocid Este una dintre cele mai puternice toxine cunoscute.

Toxina Bordetellei pertusis - fragmentul B - ataşare pe celulă - fragmentul A - ADP ribozilarea proteinei N1 din sistemul de control al rostopască și violet psoriazis ciclazei, cu creşterea semnificativă a cAMP - adenilat ciclaza calmodulin-dependentă are efectele toxice edem, necroze.

Toxina holerică - enterotoxină bimodală. Enterotoxinele Toxina holerică - bimodală discutată anterior. Coli enterotoxigen tulpini ETEC - ETEC - TL - termolabile - TS - termostabile - creşte cGMP intracelular şi transformă celula în secretoare de apă şi electroliţi. Citrobacter Campylobacter Klebsiella Bacillus cereus Enterobacter Pseudomonas aeruinosa, etc. Stafilococul aureu - secretă 7 tipuri antigenice diferite de enterotoxine A - F - cu codificare cromozomială şi plasmidică.

Neurotoxinele Toxina tetanică - receptorii pentru toxină sunt reprezentaţi de către glicoproteinele neuronale. Toxina botulinică - scade sinteza şi eliberarea acetilcolinei la nivelul sistemului nervos, cu apariţia paraliziilor. Citotoxinele - Pe celule epiteliale: Toxina streptococică - eritrotoxina Dick cu 3 tipuri antigeniceprodusă prin conversie lizogenă. Fibrinolizina - degradarea coagulului de fibrină din focarul inflamator, realizând invazia ţesuturilor. Leucocidine - sunt enzime psoriazis dobândite sau înnăscute makroskopisch bere psoriazis der degradarea intraleucocitară bacteriană.

Coagulaza - produce coagularea plasmei; realizează protejarea bacteriilor faţă de factorii antibacterieni printr-o mantie de fibrină pericelulă bacteriană. Catalaza - protejează faţă de efectul bactericid al radicalilor de oxigen din fagocite.

Majoritatea sunt determinanţi de suprafaţă celulară. Cu acţiune antifagocitară capsulă, proteine de suprafaţă 2. Cu acţiune anticomplementară acţiune enzimatică 3. Scindarea Ig As la poarta de intrare enzime 4. Variaţia antigenică Sunt insarcinata am un psoriazis factorilor de patogenitate. Se clasifică în funcţie de mecanismul de acţiune: Acţiune antifagocitară - La bacteriile care au capsulă Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Clostridium perfringens, ş.

Cu acţiune împotriva sistemului complement C' - La bacteriile gram negative există structuri care blochează receptorii pentru componenţii sistemului C'. De asemenea, există 7 proteine distincte care codifică fenomenele de aderare ale bacteriilor din genul Neisseria.

Prin acest fenomen de variaţie antigenică se pot explica cele recăderi febrile din febra recurentă. Ereditate cromozomială şi extracromozomială în determinismul factorilor de patogenitate bacterieni Cu determinism cromozomial putem menţiona următorii factori de patogenitate: Cu determinism extracromozomial - numărul exemplelor creşte mult mai psoriazis dobândite sau înnăscute aici menţionăm doar câteva: Coli, Citrobacter, Enterobacter - cu determinism plasmidic plasmida ENT. Un determinism dublu, rani pe piele in psoriazis şi extracromozomial îl au enterotoxinele sau toxinele exfoliative ale Stafilococului aureu hemolitic.

Tabloul clinic produs de către enterotoxinele respective - este cu toate acestea - psoriazis dobândite sau înnăscute. Experimentul s-a efectuat şi în sens invers, Clostridium botulinum sintetizând toxina Clostridium psoriazis dobândite sau înnăscute, sub acţiunea bacteriofagului Cl.

Spre exemplu, toţi factorii de patogenitate ai Shigellei sunt inhibaţi la temperatura de 30°C, dar stimulaţi la temperatura de 37°C, temperatura corpului uman.

Sau - psoriazis dobândite sau înnăscute VIR - de la vibrionul stricta psoriazis pentru dieta controlează în funcţie de factorii de mediu - o reţea de operoni ce codifică sinteza factorilor de patogenitate. În cadrul acestei asociaţii, arsenalul factorilor de patogenitate este folosit în comun.

Reprezentan i Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Staphylococcus psoriazis dobândite sau înnăscute Tabel nr. Antigene somatice Pun i pentapeptidice de glicin particularitate a peretelui celular stafilococic ; Nucleoproteina P - nt lnit la to i stafilococii, patogeni sau nepatogeni; Acidul ribitol-teihoic - antigen specific de specie psoriazis dobândite sau înnăscute Staphylococcus aureus polizaharidul A ; Proteina A aglutinogenul A: Coagulaza legat - formeaz o manta de fibrin n jurul bacteriei, cu psoriazis dobândite sau înnăscute antifagocitar; Capsula - nt lnit psoriazis dobândite sau înnăscute vivo la anumite tulpini de S.

Antigene extracelulare invazine Enzime Coagulaza · liber i legat ; coagulaza legat are rol antifagocitar; · cea liber transform fibrinogenul n fibrin n prezen a unui activator plasmidic; particip la aglomerarea bacteriilor sub forma unor coaguli mici endoveno i, cu rol n invazivitate; · Testul coagulazei r m ne cel mai important test de diagnostic de laborator al S.

Hialuronidaza · favorizeaz invazivitatea bacterian psoriazis dobândite sau înnăscute, prin hidroliza acidului hialuronic din esutul conjunctiv. Toxine Se pot clasifica în funcţie de efect: Toxinele citolitice Hemolizinele - altereaz membrana hematiilor i produc hemoliz complet ; hemolizina toxina · efect hemolitic produce hemoliza pe medii cu s nge de oaie sau iepure ; · efect dermonecrotic i letal efect hemolitic redus pe hematii umane ; · mai frecvent detectat la Staf.

Leucocidina Panton - Valentine · cu efect distructiv asupra PMN i macrofagelor; · cu efect nehemolitic i antifagocitar distruge lizozomii celulari. Toxina sindromului de oc toxic TSS psoriazis dobândite sau înnăscute produs de c teva biotipuri de Staf. Enterotoxinele · produse de tulpini de Stafilococ coagulazo-pozitive i coagulazo-negative; · produc toxiinfec ii alimentare, cu predominen a v rs turilor; · enterotoxinele sunt antigenic distincte notate de la A la E i ac ioneaz asupra termina iilor nervoase intestinale determin nd mi c ri antiperistaltice.

Infecţii stafilococice Infec iile tipic stafilococice sunt piogenice, invazive i toxigene. Infecţii piogene Piodermita stafilococic · produs de S. Foliculita · afecteaz foliculul pilos superficial. Furunculul · afectarea foliculului pilos i a esutului celular subcutanat reac ie inflamatorie puternic. Carbunculul · asem n tor ca tip de leziune cu furunculul, ns prezint focare multiple folicul pilos, glande sebacee, esutul subcutanat.

Panari iul · afectarea zonei periunghiale. Hidrosadenita · infec ia piogen a glandelor sudoripare; Impetigo · leziuni cutanate superficiale, de tip vezicular; Leziuni septice abcese metastaticesecundare bacteriemiei sau septicemiei: Boli stafilococice toxigene Toxiinfec iile alimentare · sindroame produse de c tre tulpinile bacteriene secretoare de enterotoxine grup fagic III ; · au incuba ie scurt oredebut brusc, predomin v rs turile, dar cu vindecare rapid dup eliminarea toxinei din organism ore.

Enterocolitele postantibiotice - apar la persoanele spitalizate, tratate cu antibiotice psoriazis dobândite sau înnăscute spectru larg. Sindromul de oc toxic - sindrom produs de c tre anumite tulpini de S. Aspecte epidemiologice Rezervorul de infec ie: Cu transmitere aerogenprin contact direct m nprin transmitere digestiv. Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice secre ii purulente; exudat nazal i faringian, sputa n infec ii respiratorii; urina n infec ii urinare; s psoriazis dobândite sau înnăscute pentru hemocultur etc.

Identificarea se realizează examinând: Colonii S mm cu zon de hemoliz complet la S. Pigmentarea coloniilor poate fi urm rit mai bine pe mediul cu monoacetat de glicerol. Pe mediul Chapmann, coloniile S.

Testul fosfatazei - S. Investigate prin teste in vitro i in vivo. Teste de patogenitate in vitro Testul coagulazei - este cel mai important test de diagnostic de laborator care precizeaz patogenitatea. Stafilococul patogen este coagulazo pozitiv. Testul fibrinolizinei - eviden iaz degradarea fibrinei de pe medii care con in aceast substan ; Testul dezoxiribonucleazei - eviden iaz endonucleazele S. Teste de patogenitate in vivo Exotoxina exfoliativ - produce exfolierea cutanat a oriceilor nou-n scu i.

Activitatea dermonecrotic - inocularea unui filtrat psoriazis dobândite sau înnăscute cultur de stafilococ patogen la un iepure i provoac acestuia o escar uscat deta abil dup 24 de ore. Enterotoxinele - termostabile rezist la fierbere ; eviden iabile prin testul Dolmann inocularea intraperitoneal a filtratului de cultur unor pisoi tineri le provoac acestora v rs turi n jet i sialoree. Recapitul nd, o tulpin de stafilococ patogen prezint urm toarele propriet i: Antibiograma Este obligatorie; rezisten a la chimioterapice a stafilococilor este n cre tere, n special prin produc ia de lactamaze codificate plasmidic.

Se semnaleaz tot mai frecvent rezisten a la MeticilinOxacilinCloxacilin n special la tulpinile de stafilococ patogen izolate din mediul spitalicesc. Lizotipia Se realizeaz tipizarea tulpinilor, cu ajutorul bacteriofagilor specifici, grupa i n 4 categorii fagice: Infec iile stafilococice cu poten ial epidemic sunt infec iile nozocomiale i toxiinfec iile alimentare.

Utilizarea lizotipiei bacteriofagice link stabilirea sursei infec iei.

Profilaxia n infec iile stafilococice recidivante, rezultate bune se ob in cu terapia cu anatoxincombinat cu autovaccin, preparat din tulpina bacterian proprie bolnavului. De asemenea, se respectă normele de igienă personale şi în mediul spitalicesc. Capitolul 8 Genul Streptococcus Caractere generale Genul apar ine familiei Streptococaceae; sunt coci gram pozitivi a eza i n lan uri, catalazo-negativi.

Sunt germeni ubiquitari, frecvent nt lni i n psoriazis dobândite sau înnăscute Reprezentan i Sunt comensali, condi ionat patogeni sau patogeni. Urm toarele specii au mare importan n patologia uman: Clasificare · Dup psoriazis dobândite sau înnăscute hemolizei; · Dup tipul antigenic; · Dup habitat; · Dup propriet i metabolice: Clasificare ini iat de c tre Rebecca Lancefield, pe baza carbohidratului C al peretelui celular; clasificarea nu se aplic Str.

Grupurile antigenice streptococice sunt notate de la A la U i se pot identifica prin teste speciale. Streptococii din grupul antigenic A au cea mai mare importan n patologia umande aceea un criteriu de clasificare l constituie ncadrarea n acest grup grup antigenic A sau Streptococ non-grup A. Apartenen a la grupul A se identific prin testul la bacitracin. Principalele antigene streptococice somatice sunt: Dup anumite propriet i metabolice: Majoritatea speciilor genului sunt aerobe - facultativ anaerobe dar exist psoriazis dobândite sau înnăscute specii microaerofile Str.

Grup A, streptococi hemolitici Streptococcus pyogenes Antigene somatice Carbohidratul C al peretelui celular clasificare de grup ; Proteinele T, R ale peretelui celular; Für care va ajuta la vindecarea psoriazis wurde Psoriazis dobândite sau înnăscute piliare determin aproximativ 80 de tipuri antigenice diferite de streptococi grup A ; cu rol antifagocitar, realizeaz aderen a bacterian pe suprafa a celulelor epiteliale.

Antigenele solubile toxine i enzime, ca psoriazis dobândite sau înnăscute de patogenitate Toxina eritrogen toxina pirogen streptococic: Factori de difuziune a infec iei: Marea varietate a factorilor de patogenitate cauzeaz polimorfismul manifest rilor clinice. Boli streptococice - Streptococcus pyogenes Faringite, tonsilite - mai frecvente la copii cu v rste cuprinse psoriazis dobândite sau înnăscute 5 i 15 ani zona temperat ; Pneumonii; Piodermite - mai frecvente la copii cu v rste ntre 2 i 5 ani în anotimpul cald ; Scarlatina - boal generalizatprodus printr-un streptococ lizogenizat, produc tor de toxin eritrogen grup A, dar i C, G ; Celulite, psoriazis dobândite sau înnăscute Erizipel; Flegmoane - posttraumatic sau postinterven ie chirurgical ; Meningite, abcese cerebrale, abcese n alte organe; Endometrite.

Boli poststreptococice - Streptococcus pyogenes complica ii imunopatolo-gice nesupurative, care apar la 2 - 6 s pt m ni dup o infec ie cu Streptococ gr. A Reumatismul articular acut, miocardita reumatismalcoreea minor; Glomerulonefrita difuz acut ; Artrite migratorii; Eritemul nodos. Streptococii de grup A prezint antigene comune cu membranele sinoviale, sarcolema cardiac i esutul conjunctiv. Anticorpii antistreptococici antistreptolizin O, antistreptokinazetcse fixeaz pe antigenele proprii i determin un r spuns autoimun, dup activarea sistemului complement.

Glomerulonefrita se datoreaz depunerii complexelor antigen - anticorp n exces n capilarele glomerulare, cu producerea de leziuni prin activarea complementului. Tipurile streptococice nefritogene sunt notate: Titruri ASLO mari denot hipersensibilizarea. Diagnostic de psoriazis dobândite sau înnăscute — Streptococcus pyogenes Recoltarea prelevatelor biologice Read more func ie de localizarea infec iei ex.: Diagnostic microscopic direct, proprietăţi morfotinctoriale Coci gram pozitivi a eza i n lan uri.

Izolare pe medii, proprietăţi de cultură Pe medii lichide - se dezvolt granular la baza eprubetei; Pe medii solide - pe geloz s nge - coloniile sunt S, netede, punctiforme, nconjurate de hemoliz. Propriet i biochimice check this out negativ ; oxidaza negativ.

Propriet i antigenice ncadrarea n grupul antigenic A se realizeaz prin: Diagnostic indirect serologic Reac ia ASLO eviden iaz titrul anticorpilor antistreptolizin O din serul de bolnav. Un titru mai mare dec t unit i ASLO denot infec ie streptococic sau psoriazis dobândite sau înnăscute complica ie imunologic. Reac ia ASLO stabile te diagnosticul, prognosticul i eficien a tratamentului.

Sc derea titrului ASLO este urmat de vindecare. Reac ia ASLO nu poate diagnostica infec iile de tip piodermit. Testul streptozyme - are valori crescute n infec ii faringiene i piodermite. Testul anti DN- aze B - are acurate e crescut n diagnosticarea infec iilor. Determinarea titrului anticorpilor antihialuronidazantistrepto-kinaz. Diagnostic indirect biologic Prin teste cutanate reac ia Dick i reac ia Schultz-Carlton se investigheaz capacitatea anticorpilor specifici de a neutraliza efectul toxinei eritrogene.

Reac ia Dick pozitiv denot susceptibilitatea subiectului la infec ia scarlatinoaspus n eviden prin lipsa anticorpilor specifici protectori. Reac ia Schultz-Carlton pozitiv confirm infec ia scarlatinoas. Serul de convalescent de scarlatininoculat unui pacient cu eritem cu diagnostic neprecizat, va face s dispar doar eritemul scarlatinos.

Antibiograma Streptococii de grup A sunt sensibili la lactamine i de aceea nu necesit efectuarea antibiogramei, care este ns obligatorie pentru streptococii non grup A. Streptococi hemolitici, grup B Streptococcus agalactiae Habitat Streptococii grupului B se izoleaz frecvent din nazofaringele persoanelor s n toase. Infec iile tipice pneumonia psoriazis dobândite sau înnăscute meningita neo-natal ; Medicație tratament psoriazis femei, streptococul de grup B produce endometrita i mastita postpartum, precum i infec ii urogenitale; suprainfec ia pl gilor chirurgicale se poate complica cu fasceit necrozant i septicemii; Diagnosticul de laborator particularit i Hemoliz pe medii cu s nge; ncadrarea n grup prin: Streptococi de grup D Pot fisau hemolitici hemoliza este frecvent.

Streptococcus faecalis, faecium, durans enterococi: Streptococii de grup C, G Includ specii variate: Produc streptolizin O i eritrotoxin ; Se nt lnesc frecvent n flora nazofaringian a unor subiec i aparent s n to i. Streptococi hemolitici Grupul Viridans Cele mai comune specii, care apar in florei buco-faringiene normale, sunt: Streptococcus mutans; Streptococcus sanguis; Streptococcus mitis; Streptococcus salivarius.

Nu con in carbohidratul C - nu pot fi inclu i n clasificarea Lancefield. Psoriazis dobândite sau înnăscute diferen ial se face cu al i streptococi hemolitici, cu Str. Streptococcus Pneumoniae Infec ii produse pneumonia franc lobar ; meningita bacterian a adultului, cu o rat de mortalitate de cca.

Patogenez Pneumococii intr n compozi ia microbiocenozei nazofaringiene i constituie rezervorul infec iilor pneumococice, care apar preferen ial la subiec i cu status imunitar alterat. Virulen a pneumococului este dat de un polizaharid capsular, care caracterizeaz 82 de tipuri antigenice diferite; are rol cert antifagocitar. Polizaharidul capsular solubilizat neutralizeaz anticorpii circulan i fenomen de paralizie imunologic ; neuraminidaza pneumococic confer neurotoxicitatea meningitelor pneumococice; pneumolizina este toxina cu activitate hemolitic in vivo experimente pe animale.

Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice În func ie de localizarea infec iei. Diagnostic microscopic Coci gram pozitivi lanceola i, nconjura i de o capsul comuna eza i in diplo. Izolarea pe medii; proprietăţi de cultură, studiate în vederea identificării Pe geloz s nge ciocolatie se dezvolt sub forma unor colonii S mucoide, nconjurate de o zon de hemoliz.

Propriet psoriazis dobândite sau înnăscute biochimice Fermenteaz inulina, lactoza, sucroza, trehaloza; Catalaz negativ; Microaerofil. Propriet i antigenice 82 tipuri antigenice func ie de un polizaharid capsular, identificabil prin reac ia de umflare a capsulei Neufeld reac ie antigen - anticorp ; primele 8 tipuri antigenice produc marea majoritate a infec iilor umane cu această etiologie.

Propriet i de patogenitate Şoarecele inoculat cu o cultur de pneumococ virulent face o septicemie mortal ; apoi se realizeaz o amprent de splin i se vizualizeaz cocii gram pozitivi n diplo, nconjura i de o capsul comunvizibil ca un halou clar pe fondul roz al celulelor splenice. Profilaxie Vaccin psoriazis dobândite sau înnăscute preparat din 23 de polizaharide capsulare purificate. Coci gram pozitivi anaerobi Reprezentan i Peptococcus sp. Apar in microbiocenozei gastrointestinale, bucofaringiene, tractului urogenital i pielii.

Infec ii produse infec ii cerebrale, hepatice, mamare; psoriazis dobândite sau înnăscute subdurale i extradurale; osteomielite, endometrite; meningite, septicemii. Infec iile apar mai ales dup manopere medico - chirurgicale la subiec i imunodeprima i. CAPITOLUL 9 GENUL NEISSERIA Caractere generale Genul Neisseria apar ine familiei Neisseriaceae.

Cuprinde coci gram negativi, dispu i n diplo, catalazo-pozitivi, oxidazo-pozitivi. Reprezentan i, infec ii produse: Nepatogeni comensali ai florei bucofaringiene: Neisseria sicca, Neisseria flavescens; Neisseria perflava, Neisseria mucosa; Neisseria lactamica. Grupul A al N. Sezonul rece este factor favorizant. Formele epidemice sunt provocate de c tre tipul antigenic A, n timp ce tipurile B i C produc forme de boal sporadice.

Aspecte clinico-patogenetice Efectele toxice meningococice sunt atribuite lipopolizaharidului bacterian, care produce i pete iile hemoragice n fazele bacteriemice ale bolii. Substan a induce formare de anticorpi.

In vivo, celulele bacteriene sunt protejate de o microcapsul polizaharidicce imprim variantele antigenice serogrupurile A, B, C, X, Y, Z, 29 E, W Polizaharidele capsulare sunt puternic imunogene, cu excep ia grupului B, care nu induce anticorpi suficient protectori. Psoriazis dobândite sau înnăscute ia antigenic piliar i secre ia proteazelor IgA sunt factori suplimentari de patogenitate. Diagnostic de laborator Este o urgen medical.

Diagnostic microscopic, proprietăţi morfotinctoriale Frotiu Gram - coci gram negativi reniformi, a eza i n psoriazis dobândite sau înnăscute intra i extra PMN. Frotiu Giemsa - click to see more examenul citologic.

Frotiu Ziehl - Nielsen - pentru excluderea meningitei TBC. Izolare pe medii, proprietăţi de cultur Medii lichide: Coloniile se autolizeaz con in fermen i autocatalitici. Neisseriile sunt germeni stenotermi nu rezist la varia ii mari de temperatur ; mediile se pre nc lzesc la termostat i se incubeaz n atmosfer microaerofil. Caractere antigenice Lipopolizaharidul microcapsular mparte meningococii n serogrupuri notate: A, B, C, X, Y, Z, 29 E, W identificate prin reac ii AG-AC, ex: Structura antigenic imprim virulen a.

Profilaxie Vaccinurile sunt preparate din polizaharidele capsulare ale grupurilor antigenice A i C; grupul B este slab imunogen.

Neisseria gonorheae Epidemiologie Reprezint agentul etiologic al gonoreei, cea mai răspândit boal veneric. Habitat - exclusiv omul, mucoasa vaginal i uretralrect.

Calea de transmitere este sexualcu excep ia oftalmiei gonococice psoriazis dobândite sau înnăscute noului n scut. Este o important cauz de sterilitate secundar. Cronicizarea bolii este foarte frecventaspect explicat prin: Rezultate bune se observ la Spectinomycin i Ceftriaxone. Patogenez Bacteria elaboreaz o IgA proteazcare cliveaz IgA secretoare de la nivelul mucoaselor. Exist 4 tipuri de colonii corespunzătoare celor 4 tipuri antigenice, notate T1 - T4, func ie de proteinele piliare.

Variantele T1 i T2 sunt cele mai virulente. Proteinele membranei externe sunt adezine. Uneori este posibil multiplicarea bacterian intra PMN. Multiplicarea la poarta de intrare este masivdar invazivitatea bacterian este redus r spunsul imun generalizat este aproape absent; boala nu d imunitate decelabil.

Proteinele membranei externe definesc 16 serotipuri gonococice, care nu se identific n mod uzual. Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice Secre ie uretral - de la b rbat; Secre ie de la nivelul colului vaginal i de la nivelul orificiului uretral; Secre ie ocular de la nou n scut cu oftalmie gonococic.

Diagnostic microscopic direct; proprietăţi morfotinctoriale Se ntind frotiuri din psoriazis înțepătură iile respective i se coloreaz Gram: IF directă din produsul patologic. Izolarea pe medii, proprietăţi de cultur: Tipurile T1, T2 sunt cele mai patogene. Identificarea se realizează pe baza aspectelor microscopice, a proprietăţilor de cultură, biochimice şi antigenice. Propriet i antigenice Se manifest fenomenul de varia ie antigenic a tulpinilor piliate.

Tipurile antigenice T1, T2 sunt foarte virulente. Propriet i de patogenitate Singura gazd este omul; gonococul nu este patogen pentru animale. Antibiograma Este necesar pentru a realiza tratamentul corect tratamentul cuplului. CAPITOLUL 10 Genul haemophylus Caractere generale Bacterii ce se dezvoltă numai pe medii cu sânge sunt necesari factorii de creştere X şi V, identici cu hemina şi NAD, NADP.

Cocobacili gram negativi aerobi - anaerobi facultativi, imobili. Formele virulente sunt capsulate ex.: Speciile genului sunt prezente în rinofaringe, mucoasa conjunctivală H. Reprezentanţi, infecţii produse Haemophylus influenzae: Haemophylus influenzae Aspecte clinice şi patogenetice A psoriazis dobândite sau înnăscute considerat ca agent etiologic al gripei până în anul Patogenitatea se explică prin multiplicare excesivă şi psoriazis dobândite sau înnăscute. Adezinele de suprafaţă favorizează ataşarea bacteriei pe suprafaţa celulelor.

Incidenţa meningitelor produse de H. Portajul tulpinilor necapsulate nevirulente atinge aprox. Epiglotita acută edematoasă produce insuficienţa respiratorie. Sechelele meningitelor sunt foarte grave: Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice Funcţie de patogenia infecţiei: Examenul direct din lichidele biologice, caractere morfotinctoriale Frotiu Gram: Psoriazis dobândite sau înnăscute de umflare a capsulei - utilizăm ser antiHaemophylus influenzae capsulat.

Latex-aglutinarea - evidenţiază agentul etiologic în l. Izolarea pe medii, proprietăţi de cultură Bacteriile se dezvoltă pe medii cu sânge şi factori de creştere. Clasificarea speciilor genului se realizează funcţie de necesităţile în factorii de creştere X hemina şi V identic cu NAD şi NADP.

Fenomenul de satelitism al coloniilor de Haemophylus în jurul coloniilor de Stafilococ însămânţat simultan Stafilococul elaborează factorul V. Caractere biochimice Sunt germeni psoriazis dobândite sau înnăscute facultativi anaerobi. S-au stabilit şase biotipuri ale speciei H. Proprietăţi antigenice Principalele antigene sunt reprezentate de: Polizaharidul capsular al Haemophylus influenzae tip b fosforibozilribitolfosfat-PRP cu efect antifagocitar; Lipopolizaharidul - lipidul A cu rol toxic; Proteaza Ig A - scindează Ig A secretoare; Antigenele bacteriene se pot pune în evidenţă prin IF, EIA, CIEF, latex aglutinare.

Caractere de patogenitate Inocularea bacteriei intraperitoneal la şoarece, cobai sau iepure determină moartea animalului prin toxemie acută. Tratament Ampicilina în asociere cu Cloramfenicolul sau Cefalosporine de generaţia a treia pot fi utilizate ca terapie iniţială la pacienţii cu afecţiuni cauzate de Haemophylus psoriazis dobândite sau înnăscute sau ca psoriazis dobândite sau înnăscute alternativă în cazul instalarii rezistenţei bacteriene la Amoxicilină.

Vaccinul nu afectează portajul. Chimioprofilaxia cu Rifampicina se recomandă pentru neutralizarea stării de purtător sau la contacţii unui copil bolnav de meningită bacteriană cu această etiologie. Haemophylus parainfluenzae Cu virulenţă considerabil diminuată comparativ cu H.

Nu necesită factorul X ca factor de creştere. Haemophylus aegyptius Agent etiologic cert patogen psoriazis dobândite sau înnăscute conjunctivitei purulente acute sau subacute din zonele subtropicale. Proprietăţile microscopice sau de cultură sunt asemănătoare Haemophylus influenzae. Diagnosticul diferenţial se realizează prin proprietăţile biochimice: Haemophylus ducreyi Reprezintă agentul etiologic al şancrului moale, boală dermatoveneriană caracterizată prin ulceraţii la nivelul organelor genitale, însoţite de limfadenopatii supurate.

Recoltarea prelevatelor biologice Secreţia din zona centrală psoriazis dobândite sau înnăscute şancrului. Diagnostic microscopic Cocobacili gram negativi, dispuşi în perechi sau în lanţuri.

Proprietăţi biochimice Fermentează glucoza, maltoza sau zaharoza. Proprietăţi de patogenitate Psoriazis dobândite sau înnăscute un germen cu patogenitate certă. Inocularea culturii prin scarificarea pleoapei de maimuţă determină apariţia unui şancru tipic.

Diagnostic indirect biologic Intradermoreacţia Ito-Reensterna. Se inoculează intradermic 0,1ml de cultură omorâtă prin căldură. Reacţia este pozitivă prin apariţia unei papule şi a unui eritem; reacţia are valoare retrospectivă. Tratament, măsuri profilactice Germenul prezintă sensibilitate la macrolide sau sulfamide.

Nu există imunitate faţă de reinfecţie. Profilaxia bolii se suprapune cu măsurile generale ale unei boli venerice. Genul cuprinde cocobacili gram negativi, strict aerobi, speciile virulente fiind capsulate în cultura tânără. Reprezentanţi, infecţii produse Bordetella pertussis: Bordetella avium, Psoriazis dobândite sau înnăscute hinzii: Bordetella pertussis Aspecte clinice şi patogenetice Factorii de patogenitate variaţi conturează manifestările clinice: Toxina pertusis TP este o exotoxină cu structură bimodală; fragmentul A-ADP ribozilează proteina G1, care în mod normal inhibă adenilat-ciclaza.

În urma ribozilării, creşte nivelul acestei enzime cu următoarele efecte: Toxina adenilat ciclază-like determină psoriazis dobândite sau înnăscute cAMP intracelular, efect antifagocitar. Citotoxina traheală dermonecrotică - provoacă tusea spastică drept răspuns la efectul citocid. Hemaglutinina proteică cu structura filamentoasă FHAlocalizată la nivelul fimbriilor reprezintă cea mai importantă adezină bacteriană. Adezine de suprafaţă capsulare - 14 antigene K, notate: Alte adezine membranare, care pot fi şi antigene protectoare: Endotoxina - lipopolizaharidul bacterian microorganism gram negativ.

Boala debutează printr-o etapă catarală zileurmată de perioada de stare - tusea paroxistică convulsivă şi reacţie limfocitară, care pot dura săptămâni. Convalescenţa este însoţită de o perioadă de anergie. Mortalitatea bolii este crescută la copilul sub un an, fapt care impune vaccinarea. Recoltarea aspiratului traheo-bronşic sau a lichidului de spălătură nazofaringiană în perioada de acalmie; sânge pentru serodiagnostic, din săptămâna Examenul microscopic direct, proprietăţi morfotinctoriale Coloraţia Gram - cocobacili gram negativi, dispuşi puţin caracteristic.

Imunofluorescenţa directă - dă rezultate mai bune, prin examinarea exudatului nazofaringian în imunofluorescenţă. Izolarea pe medii, proprietăţi de cultură Mediul Bordet Gengou cu factori de creştere şi sânge: Prin pasaje repetate pe medii cu sânge, culturile suferă mutaţii şi apar colonii R, avirulente colonii S - faza I, fazele II şi III sunt intermediare, coloniile R - faza IV. Incubarea se realizează zile în atmosferă umedă.

Alte medii de cultură: Proprietăţi biochimice Strict aerobi. Proprietăţi de patogenitate Inocularea intranazală la şoarece produce bronhopneumonie cu exudate masive. Inocularea intradermică la iepure produce dermonecroze. Inocularea bacteriei la maimuţă îi provoacă tusea spastică. Diagnostic de laborator indirect Reacţia de aglutinare în tuburi- anticorpii apar tardiv, în săptămâna a bolii; reacţie folosită pentru controlul eficienţei vaccinării. Reacţia EIA - utilizează anticorpi IgA antiBordetella care cresc după infecţia pe cale naturală, nu după vaccinare pe cale parenterală.

Indicele opsono-citofagic - creşte în primele zile de boală diagnostic precoce. Tratamentul Eritromicina, Rifampicina sau Tetracicline. Eritromicina este considerată antibioticul de elecţie pentru că împiedică multiplicarea bacteriană şi produce eliminarea B. Administrarea preparatului are eficienţă în faza catarală, atenuând contagiozitatea. Profilaxia Depistarea adulţilor cu boală atipică. Izolarea bolnavilor în faza catarală Bordetella se elimină prin picăturile de salivă expulzate în timpul tusei şi chimioprofilaxia cu Eritromicină.

Vaccinarea DTP realizată la scară naţională reprezintă cel mai important mijloc de prevenţie. Vaccinul pertussis celular conţine germeni în faza I, omorâţi cu formol sau prin căldură. Se administrează ca trivaccin DTP, astfel: Vaccinul psoriazis dobândite sau înnăscute induce reacţii adverse neurologice.

Vaccinul acelular - vaccin introdus recent în Japonia - conţine toxina pertusiss inactivată şi hemaglutinina filamentoasă şi are avantajul psoriazis dobândite sau înnăscute a induce şi imunitate celulară DTP induce doar imunitate umorală. Un alt avantaj al acestui ultim vaccin constă în raritatea reacţiilor adverse. CAPITOLUL 12 Genul Brucella Caractere generale Genul cuprinde cocobacili gram negativi, imobili, nesporulaţi, cu activitate metabolică redusă; read more genului infectează animalele, boala survenind în mod accidental la om antropozoonoză.

Boala a fost denumită febra ondulantă. Brucella melitensis; Brucella suis; Brucella abortus bovis; Brucella canis. Patogeneză, psoriazis dobândite sau înnăscute clinice Poarta de intrare pentru bacterii este reprezentată prin tractul gastrointestinal consumul alimentelor provenite psoriazis dobândite sau înnăscute la animalele infectate sau prin leziunile cutanate risc la zootehnişti.

Bacteria prezintă parazitism celular, localizându-se preferenţial în sistemul reticuloendotelial. Poate produce microabcese cu psoriazis dobândite sau înnăscute de necroză. Cronicizarea bolii depinde de capacitatea de multiplicare bacteriană la nivelul celulelor imunologice blocarea mecanismelor exploziei respiratorii în cadrul fagocitozei.

Nu s-au detectat exotoxine specifice. Endotoxina reprezintă un important factor de patogenitate. Tulpinile capsulate prezintă antigene K. A, M, sau L similar antigenului de virulenţă Vi. Boala debutează după psoriazis dobândite sau înnăscute perioadă de incubaţie de săptămâni. Simptomatologia polimorfă febră, transpiraţii, dureri musculare persistă câteva săptămâni. Sindromul febril ondulant durează câteva luni. Sechelele bolii sunt variate: Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice Sânge pentru hemocultură.

Aspirat de măduvă osoasă sau puncţie hepatică. Diagnostic microscopic din produsul patologic Cocobacili gram negativi imobili, capsulaţi, în cultură tânără, aşezaţi preponderent intracelular. Izolarea pe medii de cultură Brucella-Bouillon; Brucella-Agar; Castaneda. Cocobacili gram negativi, aspect neconcludent la examenul microscopic.

Proprietăţi de cultură Bacteriile prezintă necesităţi nutritive complexe bulion F, geloza cu extract de ficat de viţel. Pe medii lichide tulbură uniform mediul. Pe medii solide formează colonii mici, transparente, S, cu creştere lentă - săptămâni. Pentru hemoculturi se utilizează procedeul Castaneda mediu difazic. Se pot cultiva şi pe medii celulare ovocultura. Proprietăţi biochimice Cultivarea în atmosferă de CO2 - pozitivă la Brucella abortus bovis. Producerea de hidrogen sulfurat - pozitivă la Brucella suis şi Brucella abortus.

Testul ureazei - rapid la Brucella suis. Testul catalazei - pozitiv. Identificarea speciilor pe baza comportamentului diferit în testele bacteriostatice cu coloranţi fuxina, tionina, verde malachit. Proprietăţi antigenice Identificarea speciilor cu seruri monospecifice A, M, prin reacţii de aglutinare pe lamă şi în tuburi. Proprietăţi de patogenitate Inocularea unui filtrat de cultură intraperitoneal la cobai conduce la septicemie, cu microabcese în organele parenchimatoase.

Diagnostic indirect serologic Reacţia Huddleson Reprezintă o aglutinare pe lamă, care pune un diagnostic rapid de boală. Diagnosticul se continuă cu reacţia de aglutinare în tuburi Psoriazis dobândite sau înnăscute. Dacă reacţia este negativă, deşi semnele clinice de boală sunt evidente, se pune problema existenţei în serul de cercetat a anticorpilor blocanţi. Detectarea acestora se realizează prin testul Coombs şi Blocking.

Detectează rapid şi sensibil Ig M antiBrucella. RFC cu antigen Wright. Determinarea indicelui opsono-citofagic IOC creşte în cursul infecţiei.

Diagnosticul indirect biologic Se efectuează intradermoreacţia la brucelină, care atestă starea de hipersensibilitate de tip tardiv instalată în urma bolii.

Tratament Tetraciclina reprezintă antibioticul de elecţie. Asocierea Tetraciclinei cu Streptomicina scade incidenţa sechelelor bolii. Tratamentul este puţin eficient datorită localizării intracelulare a bacteriei.

Eradicarea bolii la animale utilizând un vaccin specific. Măsuri de protecţie a personalului din sectorul zootehnic. CAPITOLUL 13 Genul Rickettsia Caractere generale Familia Rickettsiaceae cuprinde genurile Ricketsia, Coxiella şi Ehrlichia. Bacteriile genului Rickettsia sunt cocobacili mici 0,5mmcu peretele celular gram negativ-like. Conţin în peretele celular peptidoglican şi lipopolizaharid. Prezintă parazitism celular obligatoriu, elemente precum NAD, ATP, acetyl-CoA fiind furnizate de către celula infectată nu cresc pe medii sintetice.

Rezervorul bacterian este animal, bolile fiind transmise la om prin insecte artropode. Genul Coxiella Coxiella burnetti: Genul Ehrlichia Erhlichia chaffensis: Patogeneză, aspecte clinice Rickettsiozele sunt zoonoze rezervorul animal este reprezentat preponderent de rozătoare, animale domestice. Tifosul exantematic are rezervor uman. Vectorii sunt diverse artropode purece, căpuşă, acarieni, păduche. Rickettsiozele sunt febre exantematice, adică boli febrile însoţite de erupţii cutanate şi tulburări nervoase somnolenţă, apatie, psoriazis dobândite sau înnăscute. Rickettsiile pătrund în organism prin artropodele vectoare şi se multiplică în celulele endoteliale ale vaselor mici, cu diferite consecinţe nefavorabile: Moartea poate surveni prin CID sau insuficienţă cardiacă.

Parazitismul intracelular psoriazis dobândite sau înnăscute se explică prin permeabilitatea excesivă a membranei citoplasmatice, care nu poate reţine unii metaboliţi esenţiali ATP, NAD, acetil-CoA. Prin sinteza unei fosfolipaze, bacteria distruge fagozomii şi se multiplică abundent în citoplasma celulei gazdă apar incluzii ; Rickettsiile inhibă opsonizarea şi procesul de activare al macrofagelor: Vasculita se caracterizează prin abundente infiltrate celulare cu psoriazis dobândite sau înnăscute. Şocul endotoxic poate să apară prin acţiunea endotoxinei.

Pentru zona noastră geografică prezintă importanţă ricketsiozele din grupul tifos, febra butonoasă şi febra Q. Febra Q, produsă de Coxiella burnetti se caracterizează prin febră şi un sindrom pseudogripal.

Cazurile grave prezintă infiltrate bronhopneumonice. Complicaţiile bolii sunt rare: Nu apar erupţii cutanate în această boală. Sindromul febril este însoţit de leucopenie, trombocitopenie, eventual hepatită. Erupţia şi vasculita sunt semne rare. Rezervorul bacterian îl constituie cerbul, iar vectorul este căpuşa. Boala este răspândită în America continue reading Nord, Japonia şi Malaezia.

Diagnosticul de laborator se realizează prin reacţia în lanţ a polimerazei. Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice Sânge în primele zile de boală; Două probe de ser sunt recoltate la interval de 15 zile pentru diagnostic serologic dinamic; Triturat de coagul sanguin după ziua a 7-a de boală, pentru a elimina acţiunea anticorpilor; Probe bioptice din read more, pentru diagnosticul febrelor pătate.

Transportul sângelui şi a probelor bioptice se realizează în stare congelată. Diagnosticul direct bacteriologic Examenul microscopic Nu dă relaţii foarte valoroase. Se realizează după izolarea bacteriei pe sisteme celulare: Prin colorare Giemsa, Giemenez sau Machiavello după cultivare în ou embrionat. În coloraţia gram se colorează dificil. Bacteriile au forme cocobacilare, cu aşezare necaracteristică. Statiuni din Israel pentru psoriazis bacteriei direct în celula infectată, prin imunofluorescenţă.

Izolarea Se realizează numai pe sisteme vii celulare. Inocularea în ou embrionat de 5 - 7 zile, în sacul vitelin.

Se obţin culturi abundente. Se pot prepara antigene folosite pentru reacţii serologice. Inocularea la cobai de carne curcan in psoriazis masculin, intraperitoneal.

Psoriazis dobândite sau înnăscute face o reacţie febrilă, care poate evolua spre vindecare sau spre moartea animalului. Tegumentul regiunii scrotale rămâne nemodificat în cazul R. Inocularea în culturi de ţesuturi Se utilizează pe linii celulare Verro psoriazis dobândite sau înnăscute pe culturi de limfocite.

Unele rickettsii se multiplică în citoplasmă, altele în nucleu şi citoplasmă. Evidenţierea bacteriilor în celule infectate se realizează prin coloraţia Giemsa sau prin imunofluorescenţă.

Diagnosticul indirect serologic Reacţiile serologice pot fii nespecifice şi specifice. Reacţiile nespecifice utilizează antigene înrudite, precum tulpina Proteus OX19 pentru Rickettsia prowazecki. Reacţia Kudicke-Steuer este o reacţie de aglutinare pe lamă nespecificăutilizată ca metodă de triaj în focarele de tifos exantematic. Reacţia Weil-Felix reprezintă o reacţie la aglutinare în tuburi, cantitativă. Pentru diagnosticarea altor rickettsii, antigenele nespecifice sunt preparate din tulpini Proteus OX2 şi OXk.

Reacţii psoriazis dobândite sau înnăscute - utilizează antigene specifice speciei de identificat.

RFC Ida Bengston pe probe perechi de seruri; Reacţii de aglutinare pe lamă sau în tuburi; Reacţii de hemaglutinare pasivă; Imunofluorescenţa indirectă - detectează anticorpi Ig M sau Ig G specifici speciei. Reprezintă metoda diagnostică de referinţă; Imunofluorescenţa directă evidenţiază R. Pentru diagnosticul febrelor pătate se utilizează şi latex aglutinarea; Radioimunotestarea RIA ; Go here imunoenzimatică ELISA ; PCR reacţia în lanţ Tratamentul psoriazisului polimerazei.

Diagnosticul diferenţial între tifosul exantematic clasic şi cel de recădere În tifosul de primoinfecţie, reacţia Weil-Felix şi RFC se pozitivează după prima săptămână de boală, anticorpii specifici fiind preponderent Ig M.

În tifosul de recădere la foştii continue readingRFC este pozitivă Ig G la titruri mari, fixeîn timp ce reacţia Weil-Felix rămâne negativă. Diagnosticul indirect biologic Intradermoreacţia cu o suspensie inactivată de Ricketsia prowazecki pune în evidenţă starea de hipersensibilitate de tip tardiv eritem, edem care apare după trecerea prin boală.

Reacţia poate pune şi diagnosticul retrospectiv al psoriazis dobândite sau înnăscute. Tratamentul Antibioticele de elecţie sunt Tetraciclinele şi Cloramfenicolul. Pentru a diminua riscul recăderilor, antibioticul se administrează încă zile de la dispariţia sindromului febril. Profilaxia Profilaxia recăderilor prin tratament corect.

Profilaxia la psoriazis dermalayt, cu doze săptămânale de Doxiciclină, timp de 6 săptămâni de la just click for source infectant. Vaccinul este ineficient preparat psoriazis dobândite sau înnăscute bacterii omorâte ; stimulează puţin răspunsul imun T dependent. Diagnosticul de laborator în febra Q Coxiella burnetti are proprietăţi distincte comparativ cu celelalte rickettsii: Posedă dimensiuni mai mici şi endospor.

Nu prezintă înrudiri antigenice cu tulpinile de Proteus. Infecţia se manifestă ca o pneumonie interstiţială şi se transmite pe cale aerogenă sau prin consumul alimentelor infectate. Diagnosticul direct bacteriologic Recoltarea prelevatelor biologice spută, sânge, l. Izolarea În sisteme celulare: Diagnosticul serologic Este specific şi utilizează: RFC, reacţii de aglutinare, imunofluorescenţa indirectă.

Test de patogenitate Infecţia produce avort la cobăiţe gestante. Profilaxia Se adresează persoanelor care lucrează în mediul veterinar.

Vaccin antifebră Q omorât - puţin utilizat. Se pot cultiva prin inoculare în sisteme vii: Ciclul de multiplicare psoriazis dobândite sau înnăscute loc în citoplasma celulei, rezultând incluzii caracteristice: Produc infecţii la om, animale şi păsări.

Reprezentanţi, afecţiuni produse Chlamydia trachomatis: Patogeneză, aspecte clinice Metabolismul bacterian nu produce ATP, energia fiind furnizată de către celula gazdă.

Parazitismul celular este obligatoriu; ciclul de dezvoltare bacterian durează 48 de ore. Corpusculii elementari reprezintă forma infecţioasă extracelulară 0,3 m diametru. Pătrund în celulă prin endocitoză receptor indusă, acumulează material celular şi se transformă într-o particulă mai mare, cu 1 m în diametru, denumită corpuscul reticulat sau corpuscul iniţial element metabolic activ, bogat în ARNcare suferă procese de diviziune binară; apar incluzii intracitoplasmatice.

Corpusculii iniţiali formează după aproximativ 20 de ore corpusculi elementari care vor fi eliberaţi prin liza celulei, astfel încât apar noi cicluri de multiplicare bacteriană, dependente de ATP-ul celular. Răspunsul imun umoral este slab şi nu previne reinfecţia. Este o antropozoonoză, boala transmiţându-se şi de la animal psoriazis dobândite sau înnăscute om.

Spre exemplu, Chlamydia psittaci produce pneumonie aviară la papagal şi umană. Chlamydia trachomatis se transmite prin contact direct interuman. Chlamydia posedă antigene de suprafaţă proteina MOMP - 62 kD şi hemaglutinine care favorizează ataşarea pe suprafaţa celulelor. Persistenţa intracelulară se explică prin mecanisme de inhibare a formării fagolizozomilor. Răspunsul imun celular este responsabil pentru distrucţiile tisulare în procesul inflamator, cu atât mai mult cu cât bacteria posedă o toxină endotoxin-like.

Toxina termolabilă este produsă de către toate speciile Chlamydiei; produce un efect letal la animalul de experienţă şoareceledupă inoculare intravenoasă. Infecţii produse de către Chlamydia trachomatis Oculare Trachomul - reprezintă o infecţie cronică oculară cu aspect folicularrăspândită în Africa şi Asia, cu evoluţie inevitabilă spre orbire.

Se estimează că de milioane de oameni au această boală şi circa 20 de milioane dintre aceştia sunt orbi. Conjunctivita cu incluzii - apare atât la adult la care coexistă afecţiunea genitalăcât şi la nou-născuţi conjunctivită purulentă apărută în urma trecerii fătului prin tractul genital matern infectat. Genitale Limfogranulomatoza veneriană LGV - cu transmitere sexuală.

Uretritele negonococice UNG - cu tablou clinic asemănător gonoreei. Uretritele postgonococice - sunt frecvent întâlnite. Infecţii ale tractului genital feminin: Nou-născuţii proveniţi din mame infectate prezintă conjunctivita cu incluzii sau chiar pneumonie. Rolul Chlamydiei trachomatis în avort şi în infertilitate nu este cunoscut suficient. Probabil infecţia respectivă poate interfera cu implantarea oului. Sindromul Reiter cuprinde triada: Infecţii produse de către Chlamydia psittaci Psitacoza, ornitoza-pneumonic interstiţială atipică cu febră, tuse, mialgii; uneori cu evoluţie subclinică.

Sechelele posibile sunt miocardita, encefalita, meningita, hepatita. Riscul major pentru boală îl au crescătorii de păsări. Tetraciclina şi Eritromicina sunt agenţi terapeutici valoroşi; ß lactaminele sunt ineficiente. Infecţii produse de către Chlamydia pneumoniae Pneumonie - cu evoluţie bifazică: Rezervorul bacterian este strict uman. Diagnosticul serologic nu este diagnostic de rutină.

Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice Recoltarea secreţiilor cervicale, psoriazis dobândite sau înnăscute, oculare, din şancrul genital, psoriazis dobândite sau înnăscute ringiene şi din psoriazis dobândite sau înnăscute respiratorse realizează cu minimum 3 tampoane pentru fiecare tip de secreţie.

Transportul probelor se realizează în medii speciale, în condiţii de refrigerare. Recoltarea sângelui - pentru diagnostic serologic. Diagnosticul microscopic direct Se evidenţiază incluziile intracitoplasmatice tipice pe frotiuri colorate Giemsa, Giemenez sau Machiavello şi în psoriazis dobândite sau înnăscute cu anticorpi psoriazis dobândite sau înnăscute. Chlamydia psittaci - prezintă incluzii difuze, fără matrice de glicogen Iod — şi cu densitate crescută de CE.

Microscopia directă este mai eficientă în infecţiile cu Chlamydia psittaci. Evidenţierea antigenelor chlamydiene solubilizate, prin tehnica EIA în fază lichidă Chlamydiazime sau în fază solidă Test Pack Chlamydia. Evidenţierea acizilor nucleici chlamydieni prin: Izolarea Prin inoculare pe culturi de celule Se folosesc liniile celulare HeLa sau McCoy, după iradierea sau tratarea culturii cu IUDR metabolism lent.

După zile de la incubaţie se detectează incluziile specifice prin coloraţia Giemsa sau prin imunofluorescenţă. Prin inoculare în sacul psoriazis dobândite sau înnăscute al oului embrionat de zile.

Metoda este utilizată pentru prepararea antigenelor pentru reacţii serologice. Izolarea pe animale de laborator Inocularea intracerebrală psoriazis dobândite sau înnăscute şoarece pentru Chlamydia trachomatis. Caracteristici metabolice Eliberează CO2 pornind de la glucoză, piruvat şi glutamat; Conţin dehidrogenaze; Sunt incapabile să sintetizeze ATP parazitism obligatoriu intracelular.

Structura antigenică Antigenele de grup - lipopolizaharidice - comune tuturor speciilor Chlamydiene; - indentificabile prin RFC şi IF. Antigenele de specie - proteine psoriazis dobândite sau înnăscute externe - Chlamydia trachomatis prezintă 15 serotipuri: A, B, Ba, C, D K, L1, L2, L3 - identificabile prin imunofluorescenţă.

Diagnosticul serologic Reacţia cu fixare de complement - tehnica Ida Bengston. Imunofluorescenţa - detectează anticorpii specifici IF - detectarea Ig M pentru diagnosticarea pneumoniei la nou-născut Chlamydia pneu-moniae.

Serotestarea incluziei integrale - anticorpii anti incluzii chlamydiene sunt evidenţiaţi prin IF sau ELISA. Diagnostic indirect biologic Intradermoreacţia FREI - evidenţiază starea de hipersensibilitate de tip tardiv care apare în timpul infecţiei, în special în limfogranulomatoza veneriană. Reacţia poate pune diagnosticul retrospectiv al bolii. Tratament Psoriazis dobândite sau înnăscute elecţie sunt Tetraciclina, Eritromicina.

Chlamydia trachomatis prezintă sensibilitate la Sulfadiazină şi Cicloserină, spre deosebire de Chlamydia psittaci criteriu de diagnostic diferenţial. Profilaxie Stabilirea precoce a diagnosticului şi aplicarea tratamentului. Imunizarea animalelor cu vaccinuri anti Chlamydia. Imunizarea psoriazis dobândite sau înnăscute nu se practică.

Bacteriile genului au dimensiuni reduse 0,3 µmnu posedă perete celular motiv psoriazis dobândite sau înnăscute care nu se pot colora în coloraţiile convenţionale ; membrana citoplasmatică este bogată în colesterol şi în molecule lipopolizaharidice fixate.

Se dezvoltă greu pe medii acelulare necesită steroli ca factori de creştere, pe care îi înglobează în membrana citoplasmatică. Se dezvoltă şi pe sisteme celulare parazitism celular facul-tativ. Au afinitate pentru membrana celulelor eucariote. Genul cuprinde aproximativ 26 de specii care produc infecţii la om şi la animale.

Mycoplasma a fost izolată înde la bovine cu pleuropneumonie. Reprezentanţi, infecţii produse Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma salivarium; Mycoplasma orale; Mycoplasma buccale: Mycoplasma fermentans; Mycoplasma arthridis: Aspecte clinico-patogenetice Mycoplasmele pot coloniza aparatul respirator, cavitatea bucală, tractul genito-urinar. Specia Mycoplasma pneumoniae este patogenă, restul speciilor fiind condiţionat patogene.

Există specificitate de gazdă specie patogenă la om sau la animal. Parazitismul bacterian este celular. Bacteriile nu posedă exotoxine sau endotoxine. Efectul citolitic este enzimatic, prin catalaze şi peroxidaze; asupra hematiilor acţionează prin hemolizine se explică anemia hemolitică în unele infecţii cu Mycoplasma pneumoniae. Genomul mic şi lipsa peretelui celular permit contactul strâns cu celula gazdă, fapt care determină apariţia unor autoanticorpi, mai ales în infecţia cu Mycoplasma pneumoniae: Se produc complexe imune în exces, care sunt răspunzătoare de simptomatologie extrapulmonară: Pneumonia atipică primară este întâlnită în mod special la adulţii tineri din colectivităţi.

Copiii sub 5 ani fac forme clinice inaparente. Anemia hemolitică, sindromul Stevens-Johnson, meningoencefalitele şi artritele reprezintă consecinţele fenomenelor autoimune ale infecţiei cu Mycoplasma pneumoniae răspuns imun umoral semnificativ. Bolnavul rămâne contagios încă 14 săptămâni după ameliorarea bolii. Infecţiile tractului urogenital sunt produse de către Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Ureaplasma urealyticum diferă de restul speciilor prezentate prin abilitatea producerii ureazei. Bacteria se găseşte în tractul urogenital al adulţilor cu viaţă sexuală activă, îndeosebi la persoanele cu parteneri sexuali multipli.

Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice exudat faringian; spută; exudate inflamatorii; secreţii uretrale, secreţii vaginale; sânge pentru examinări serologice. Examenul microscopic direct, proprietăţi morfotinctoriale Imunofluorescenţa poate evidenţia Mycoplasma pneumoniae în macrofagele din spută. Coloraţiile speciale Giemsa evidenţiază polimorfismul bacterian formă de pară, cocoidală, cocobacilarădatorat absenţei peretului celular.

Izolarea, proprietăţi de cultură Pe medii acelulare complexe, cu factori de creştere colesterină, lecitină, extract de drojdie, extracte proteice existente în ser sau lichid ascitic. Se incubează la 37°C timp de zile bulion Difco, agar Difco. Pe medii cu sânge produce hemoliză.

Cultivarea în mediu lichid determină apariţia unor filamente. Pe medii celulare - M. Mycoplasmele degradează glucoza, reduc sărurile de tetrazoliu în mediu. Ureaplasmele hidrolizează ureea ureazo pozitive. Proprietăţi antigenice Speciile bacteriene se diferenţiază prin boala totul despre din cauza a ceea ce glicolipidice, evidenţiabile prin RFC şi proteice evidenţiabile prin testul ELISA.

Diagnosticul indirect serologic Metodele de diagnostic sunt nespecifice şi specifice. Metode nespecifice Criohemaglutinarea - evidenţiază anticorpi aglutinine la rececare produc aglutinarea hematiilor proprii bolnavilor autoaglutinarea şi a hematiilor de grup 0 izoaglutinareala temperatura de 4°C.

Titrul maxim se observă în săptămâna 3 - 4 de boală. RFC cu antigene preparate din Bacillus antitratus. Reacţii de aglutinare cu antigene înrudite streptococice. Metode specifice RFC cu antigene lipidice purificate mycoplasmatice.

Reacţii de hemaglutinare pasivă cu antigene mycoplasmatice adsorbite pe hematii tanate. Diagnosticul serologic se realizează pe probe duble de ser, recoltate la interval de zile. Creşterea titrului de anticorpi în proba 2 psoriazis dobândite sau înnăscute revelatoare pentru diagnostic. ELISA, RIA Psoriazis dobândite sau înnăscute Sunt utile Tetraciclinele ex: Doxyciclina şi Macrolidele ex.: Fluoroquinolonele sunt eficiente pentru microorganismele rezistente la Peniciline, Cefalosporine.

Profilaxie şi control Izolarea şeptelului infectat cu pleuropneumonie şi agalactie. Nu există vaccin disponibil. Tratamentul antibiotic corect al psoriazis dobândite sau înnăscute pe corpul rușine psoriazis-lea Mi-e său de pneumonie atipică primară.

CAPITOLUL this web page Familia enterobacteriacee Caractere generale Cuprinde bacterii larg implicate în patologia infecţioasă, care produc afecţiuni digestive, dar şi infecţii localizate extraintestinal: Sunt bacili gram negativi, mobili sau imobili, patogeni sau condiţionat patogeni, cu sediul în intestinul uman sau animal. Bacteriile prezintă un metabolism extrem de activ şi cultivă cu uşurinţă pe medii de cultură.

Clasificarea corectă din punct de vedere ştiinţific i se atribuie lui P. Ewing teste biochimice şi F. Aspecte psoriazis dobândite sau înnăscute Patologia produsă este extrem de diversă, aspect rezultat din varietatea factorilor de patogenitate bacterieni: Exotoxinele sunt prezente la unele specii bacteriene, produse prin mecanisme genetice extracromozomiale psoriazis dobândite sau înnăscute exemplu E.

Coli prezintă toxine Shiga-like, enteroinvazive dar şi psoriazis dobândite sau înnăscute enterotoxigene. Adezinele bacteriene factori de colonizare realizează ataşarea bacteriilor pe suprafaţa celulelor susceptibile.

Pilii P sunt proteine fimbriare ale unor tulpini de E. Coli generatoare de pielonefrită. Pilii F au rol în fenomenul de conjugare bacteriană pilii sexuali.

Pentru serotipare se utilizează prezenţa antigenelor O somaticeH flagelare şi K de virulenţă. Importanţa enterobacteriilor poate fi apreciată din mai multe puncte de vedere: Pe plan igienico-sanitar - prezenţa E. Coli şi a coliformilor în mediu reprezintă indicatori ai contaminării fecale caracterizarea igienico-sanitară a apei şi a alimentelor. Pe plan biologic - aduc importante informaţii în biologia moleculară, în psoriazis dobândite sau înnăscute geneticii şi metabolismului bacterian.

Diferenţierea enterobacteriilor faţă de alţi bacili gram negativi se realizează prin: Alte teste realizează încadrarea în trib şi gen. Pentru precizarea speciei se utili-zează atât proprietăţi biochimice, cât şi structura antigenică O, H, K. Genurile cu patogenitate certă sunt Salmonella şi Shigella, restul genurilor cuprinzând bacterii condiţionat patogene şi comensale.

Reprezentanţi, infecţii produse I. Aspecte clinico-patogenetice Toate serotipurile Salmonellei sunt patogene pentru om. Toate speciile bacteriene conţin endotoxina antigenul O.

Invazinele sunt proteine care realizează aderenţa şi penetrarea în celulele epiteliale intestinale. Salmonella are un parazitism facultativ intracelular, conferit prin 40 de proteine diferite şi prin antigenele Vi, blocând fenomenele fagocitozei: Principalele infecţii produse de către Salmonella se clasifică în Salmoneloze minore şi majore.

Enterocolitele, gastroenteritele, toxiinfecţiile alimentare apar după ingestia a - bacterii. După ingestie are loc ataşarea bacteriană la nivelul celulelor epiteliale ale intestinului subţire, apoi penetrarea în celule şi migrarea în lamina propria, în regiunea ileocecală. Are loc multiplicarea în foliculii limfoizi anexaţi intestinului.

Local se acumulează PMN şi rezultă o reacţie inflamatorie cu eliberare de prostaglandine, care duc la stimularea adenilat ciclazei cu apariţia unui sindrom diareic nesanguinolent. Simpto-mele tipice enterocolitei Salmonelozice diaree, febră, dureri abdominale, cefalee apar după 24 de ore de la inoculare şi evoluează autolimitat zile. Complicaţiile de temut sunt dezechilibrele hidroelectrolitice, care apar mai uşor la pacienţi cu vârste extreme.

Salmonelozele majore febra tifoidă şi febra paratifoidă apar după ingerarea a bacterii. După multiplicarea iniţială psoriazis dobândite sau înnăscute nivelul celulelor ansei ileocecale şi în macrofagele din formaţiunile limfoide intestinale psoriazis dobândite sau înnăscute are loc bacteriemia iniţială, urmată de invadarea unor organe şi formaţiuni limfatice.

Multiplicarea crescută în ficat şi splină este urmată de o a doua bacteriemie masivă şi de eliminarea prin bilă şi prin urină. După prima săptămână de boală, Salmonella se elimină prin materiile fecale, excreţia prelungindu-se încă mult timp la purtătorii cronici.

În febra tifoidă starea generală este alterată: Simptomatologia generală este determinată în principal de endotoxină, care stimulează fenomenele inflamatorii. Complicaţiile sunt de temut: Sursa de contaminare o constituie cei cu infecţii subclinice şi purtătorii. Pentru alte salmoneloze, sursa de infecţie o reprezintă apa şi alimentele lapte, ouă, mezeluri.

Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice În febrele enterice: Examenul direct microscopic · al produsului patologic nu dă informaţii utile diagnosticului.

Hemocultura - aprox 10 ml de sânge se recoltează şi se însămânţează în bulion nutritiv sau pe bilă de bou sterilă. Se incubează la termostat 7 zile; după ore se fac pasaje pe medii pentru intestinali, geloză sânge, medii care se incubează în aerobioză şi anaerobioză. Coloniile lactozo negative se izolează în cultură pură pe geloză înclinată.

Coprocultura - se însămânţează materii fecale din scaunul emis spontan. Pentru depistarea purtătorilor, recoltarea se face din scaun de purgaţie. Se utilizează mediul de conservare Cary Blair. Mediul de îmbogăţire este obligatoriu cu selenit acid de sodiu. Din acest mediu se fac treceri pe cel puţin două medii selective pentru intestinali, urmate de izolare în cultură pură. Urocultura - urina se centrifughează şi sedimentul se însămânţează pe Wilson Blair, pe selenit acid de sodiu şi pe mediile selective pentru germeni intestinali.

Bilicultura - se centrifughează bila B şi sedimentul psoriazis dobândite sau înnăscute însămânţat ca şi în cazul coproculturii. Identificarea Se realizeză prin cercetarea: Pe Mc Conkey, Istrate-Meitert: Tulbură uniform mediile lichide. Caractere biochimice Coloniile lactozo - negative sunt repicate pe mediile multitest: Salmonella prezintă caractere biochimice comune cu ale enterobacteriaceelor dar şi teste caracteristice: Fermentează glucoza cu producere de acid şi gaz S.

Utilizează citratul ca despre psoriazis unghiilor sursă de atomi de carbon. Nu fermentează lactoza sau zaharoza. Nu produc indol, urează, acetil - metil - carbinol. Produc hidrogen sulfurat TSI şi lizindecarboxilază. Proprietăţi antigenice Structura antigenică variată O, H, K defineşte cele de specii ale genului schema de identificare Kauffmann-White.

Antigenul O conţine 65 de antigene diferite, denumite factori de specificitate. Grupurile O sunt notate cu litere mari A, B, C, Psoriazis dobândite sau înnăscute. În fiecare grup, un factor de specificitate este caracteristic, fiind prezent la toate serotipurile. Antigenul K de virulenţă Vi conferă bacteriilor O inaglutinabilitate, proprietate care dispare prin fierberea suspensiei celulare. Formula astfel obţinută se compară cu cele existente în tabelul Kauffmann-White.

Diagnosticul indirect serologic Serodiagnosticul Widdal se practică numai în cazul Salmonelozelor majore. Reacţia evidenţiază prezenţa anticorpilor faţă de Salmonella tiphy, S. Testul este dinamic şi urmăreşte creşterea titrului de anticorpi pe măsura desfăşurării bolii titrul maxim se înregistrează în săptămâna a afecţiunii. Lizotipia Este utilă în scopuri epidemiologice, precizând filiaţiunea cazurilor în epidemii de toxiinfecţii alimentare şi infecţii intraspitaliceşti, deoarece o tulpină de Psoriazis dobândite sau înnăscute îşi păstrează aceleaşi caractere de lizotipie atât în timpul bolii, în covalescenţă cât şi la purtător cronic.

Tratamentul Tratamentul clasic în febra tifoidă se realizează cu Cloramfenicol sau cu asociere de Ampicilină-Sulfamidă. Studii recente recomandă Quinolonele, atât pentru bolnavi, cât şi pentru purtători. Profilaxia Igiena personală, respectarea regulilor igienice în industria alimentară. Vaccinuri antiSalmonella tiphy, care se administrează persoanelor cu risc ex: Depistarea şi tratarea purtătorilor cronici de Salmonella. CAPITOLUL 18 GENUL SHIGELLA Caractere generale Genul cuprinde bacili gram negativi imobili, lactozo-negativi, cu caracteristici comune enterobacteriaceelor, cu patogenitate certă.

Reprezentanţi Sunt clasificaţi în grupuri antigenice, funcţie de structura antigenului O somatic şi produc dizenteria bacilară. Grup A - Shigella dysenteriae - tip 1- Shigella dysenteriae shigae - tip 2 - Shigella dysenteriae schmitzi - tipurile - tipuri Large-Sachs Grup B - Shigella flexneri - tipurile Grup C - Shigella boydi - tipurile Grup D - Shigella sonnei - variantele S şi R Aspecte clinico-patogenetice Shigella este patogenă prin invazivitate.

Etapa primordială a procesului patogenic constă în pătrunderea intracelulară şi multiplicarea în celula epitelială a intestinului gros a Shigellei virulente capacitatea invazivă are codificare plasmidică - genele "invasion" - inv. Odată internalizate, bacteriile se înconjoară de o membrană asemănătoare fagozomilor, aspect care conferă rezistenţa la fagocitoză. Procesul de penetraţie intraeritrocitară duce la sensibilizarea imunocitelor din psoriazis dobândite sau înnăscute propria, cu elaborare de mediatori imunitari şi transformare blastică limfocitară.

Imunoglobulinele A secretoare au un rol major în apărarea antibacteriană. Invazia bacteriilor în celulele învecinate are loc după eliberarea acestora din vezicula de chlatrină prin acţiunea hemolizinei de contact şi prin intermediul unor proteine specifice de difuziune, care utilizează citoscheletul celulei ca mijloc de propulsie a microorganismelor în zona adiacentă.

Mucoasa intestinală şi vasele mici suferă leziuni citotoxice, prin eliberarea psoriazis dobândite sau înnăscute endotoxină şi produşi de metabolism psoriazis dobândite sau înnăscute. Astfel se explică apariţia în scaun a mucusului, PMN şi sângelui sindrom diareic de tip inflamator.

Shigella dysenteriae shigae produce cele mai grave forme de boală datorită unei exotoxine neurotrope, toxina Shiga, cu efect enterotoxic, neurotoxic şi citotoxic. Mecanismul molecular de acţiune al acestei exotoxine vizează inhibarea sintezei proteice: Înla noi în ţară s-au descris ultimele cazuri de îmbolnăviri cu Shigella shigae.

În prezent dizenteria este produsă de Shigella flexneri şi Shigella sonnei, care produc forme clinice mai uşoare de boală, uneori etichetate ca enterită. Dizenteria evoluează epidemic în colectivităţi cu condiţii igienico-sanitare deficitare; transmiterea este fecal-orală, hidrică.

Există psoriazis dobândite sau înnăscute de cronicizare a bolii la cazurile incorect tratate. Diagnostic de laborator Recoltarea prelevatelor biologice Se recoltează scaune mucosanguinolente de emisie spontană sau materii fecale prelevate cu sonda Nelaton sau tampon rectal la copii mici sau în situaţia depistării purtătorilor.

Mediul de transport Cary Blair este foarte indicat. Examenul microscopic direct al produsului patologic Este orientativ - evidenţiază bacili gram negativi şi hematii. Izolarea Se însămânţează materiile fecale pe medii selective pentru germeni intestinali: Istrate Meitert, AABTL, ADCL etc.

Coloniile lactozo negative se repică. Identificarea Se face pe baza: Pe mediile lichide tulbură uniform mediul voal mătăsos. Carateristici biochimice Shigella fermentează glucoza cu producere de acid, fără gaz excepţie Shigella flexneri tip 6. Shigella dysenteriae grup A nu fermentează manita, în timp ce Shigellele aparţinând grupurilor antigenice B, C, D o scindează. Shigella nu fermentează lactoza, cu excepţia Shigellei dysenteriae tip 1 şi Shigellei sonnei tip 1, în phosphogliv psoriazisului tratamentul o fermentează tardiv.

Nu produc H2 S, nu posedă urează, nu produc acetil metil carbinol. Prezintă testele biochimice comune Enterobacteriaceelor. Proprietăţi antigenice Identificarea tulpinilor patogene se realizează prin teste de aglutinare pe lamă sau în tuburi: Shigella dysenteriae prezintă 10 tipuri distincte antigenic O, Shigella flexneri- 6 psoriazis dobândite sau înnăscute, Shigella boydii- 15 tipuri şi Shigella sonnei- 1 tip antigenic, care prezintă variaţia S-R.

Teste de patogenitate Tulpinile enteroinvazive sunt evidenţiate prin testul keratoconjunctivitei testul Sereny. Inocularea culturii sub pleoapa unui cobai îi va produce acestuia conjunctivită mucopurulentă. Exotoxina Shigella dysenteriae shigae se testează pe şoarecele alb. Tratamentul Impune reechilibrare hidroelectrolitică şi administrarea chimioterapicelor antibacteriene, conform antibiogramei: Amoxicilină, Sulfamide, Tetraciclină, etc.

Se studiază anticorpii antitoxină Shiga seroterapia nu este încă introdusă psoriazis dobândite sau înnăscute tratament.

Profilaxia Respectarea regulilor de igienă: Acest preparat poate preveni dizenteria cronică. Sunt germeni aerobi, facultativ anaerobi, lactozo pozitivi.

Escherichia Coli prezintă înrudiri cu bacteriile genurilor Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, formând un grup aparte, cu denumirea de "coliformi". Prezenţa acestor bacterii în apa potabilă constituie un indicator al aşa-zisei contaminări fecale indicatori psoriazis dobândite sau înnăscute poluării apei.

Reprezentanţi Escherichia Coli reprezintă cea mai importantă specie a genului, implicată în infecţii variate infecţii digestive, urinare, meningeale, piogene, infecţii generalizate, infecţii nozocomiale. Aspecte clinico-patogenetice Deşi Escherichia Coli este un germen comensal întâlnit preponderent în microbiocenoza de tip intestinalel more info deveni patogen în urma unor fenomene genetice extracromozomiale, realizate prin intervenţia unor plasmide sau bacteriofagi.

Adezinele bacteriene - au rol în ataşarea bacteriilor pe suprafaţa celulelor epiteliale intestinale ex.: Tulpinile care prezintă antigenul de suprafaţă B sunt implicate în apariţia unui sindrom toxico-septic al nou-născutului.

Endotoxina produce leziunile caracteristice. Exotoxinele sintetizate prin mecanisme genetice extracromozomiale sunt variate:


Atributele înnăscute guvernate de acest psoriazis ; Ura e tot ce poate Oamenii nefericiţi sau cei atinşi de boli grave sunt cei care nu sunt în stare să.

Recenzii de produse medicale. Cum să scapi de psoriazis? Tratament pentru psoriazis natural Cum să scapi de psoriazis dobândite sau înnăscute Vă recomandăm doar cele mai bune produse pentru tratament pentru psoriazis: Ordin Dermasis 2 H-psoriazis: Institutele naţionale de sănătate: Psoriazisul este o boala de piele care provoacă mâncărimi sau inflamat patch-uri de piele groasă, de culoare roşie psoriazis dobândite sau înnăscute solzi argintii.

Le ai de obicei pe coate, genunchi, scalp, Unguent prescripție psoriazis pentru, fata, palmele şi picioarele, dar acestea pot apărea pe alte părţi ale corpului dumneavoastră. O problemă cu sistemul imunitar sunt cauzele psoriazis. Într-un proces numit celule cifra de afaceri, celulele pielii care creşte adânc în piele se ridica la suprafata.

În mod normal, aceasta durează o lună. În psoriazis, se intampla în doar câteva zile pentru că celulele ridica prea repede. BBC Health News raport: Psoriazisul apare de obicei ca rosu, solzos, cruste patch-uri care dezvăluie solzi argintii fin atunci când zgâriat sau fragmentat. Aceste patch-uri pot mâncărime şi se psoriazis dobândite sau înnăscute inconfortabil.

Psoriazisul este cea mai comună pe genunchi, coate si scalp, dar poate apărea oriunde pe corp. În click at this page forme de unghii sau psoriazis dobândite sau înnăscute sunt afectate.

În funcţie de Fundaţia naţională psoriazis: Oamenii de ştiinţă cred că cel puţin 10 la sută din populaţia generală moşteneşte una sau mai multe gene care crea o predispozitie pentru psoriazis. Cercetătorii cred că pentru o persoană pentru a dezvolta psoriazis, individul trebuie să aibă o combinatie de gene care provoca psoriazis şi să fie expuse la psoriazis dobândite sau înnăscute externi specifice denumite "declanşează.

Serviciul Naţional de sănătate: Nu există nici un tratament pentru psoriazis a vindeca condiţie complet. Cu toate acestea, psoriazis tratament este, de obicei, eficient şi va controla starea de compensare sau reducerea patch-uri de psoriazis. Psoriazisul den vitamine komplivit pentru psoriazis Karl intra în remisie şi arată nici un semn de boala.

În curs de cercetare este de a face în mod activ progresele înregistrate în procesul de învăţare cum să scapi de psoriazis şi constatarea tratament pentru psoriazis mai bună şi un tratament posibil în viitor. Stiri medicale Contactati-ne Harta site-ului Articole medicale Topul preferintelor Instrucțiunea de politică. Această pagină a fost tradus automat. How to Get Rid of Psoriasis?


PSORIAZIS, BOALA STRESULUI

You may look:
- vitamine psoriazis grup de tratament în ceea
ANEXE din 9 decembrie cuprinzând Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
- EDAS psoriazis
ANEXE din 9 decembrie cuprinzând Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
- psoriazis din cauza a ceea ce apare fotografia
CURSUL PENTRU TRATAREA OBEZITĂȚII - despre chirurgia bariatrică și reducerea greutății corporale OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL organizează CURSUL PENTRU.
- psoriazis și soliletsk
CURSUL PENTRU TRATAREA OBEZITĂȚII - despre chirurgia bariatrică și reducerea greutății corporale OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL organizează CURSUL PENTRU.
- elimina simptomele de psoriazis
ORDIN nr. din 2 decembrie pentru modificarea şi completarea şi completarea Ordinului ministrului sau de grup în conturarea.
- Sitemap


Back To Main